Concejalía
Español

Publicada la convocatòria al BOP amb data 26 de setembre, s’obri el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds el dia 27 de setembre  fins al 11 d'octubre i  podran optar a aquesta el alumnat que compleixi els següents requisits: trobar-se empadronat i escolaritzat en Sant Joan, no percebre ninguna ajuda per a la mateixa finalitat i concepte, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i la hisenda municipal, assistir de forma continua al centre i estar dins del llindar econòmic establit a les bases de la convocatòria.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la regulació amb caràcter general de la concessió d’ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text o material curricular dels alumnes matriculats al segon cicle infantil als centres públics CEIP Lo Romero, CEIP Rajoletes i CEIP Cristo de la Paz, així com els matriculats al centre privat concertat Nuestra Señora del Carmen de Sant Joan d’Alacant.

Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar el programa municipal d’ajuda a l’ensenyança per a l’adquisició de llibres de text i material curricular que compensen les condicions socioeconòmiques adverses de menors que cursen ensenyances no obligatòries. Aquestes ajudes tindran naturalesa de subvenció i la quantia oscil·larà entre el 25€ i 65€ depenen de la puntuació obtinguda d’acord amb el barem.

Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el model d’imprès normalitzat i seran presentades al Registre Electrònic de l’Administració, al Registre General Municipal o per qualsevol dels procediments que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú.