A continuació podrà veure les ordenances que descarregarà punxant sobre l'enllaç corresponent.

Ordenances Fiscals

 1.   O. Reguladora de les Contribucions Especials. Descarregar
 2.   O. Taxes retirada de Vehicles indegudament estacionats en la Via Pública. Descarregar
 3.   O. Taxa per Prestació de Serveis i Tramitació d'Autoritzacions, Documents i altres actuacions de caràcter   Urbanístic. Descarregar
 4.   O. Taxa per expedíció de Documents. Descarregar
 5.   O. Taxa per Utilització privativa i aprofitaments especials del Domini Públic. Descarregar
 6.   O. Preu Públic per la Venda de Llibres editats per l'Ajuntament. Descarregar
 7.   O. Impostos sobre Activitats Econòmiques. Descarregar
 8.   O. Impostos sobre Béns Immobles : IBI. Descarregar
 9.   O. Taxa per prestació de Servicis en el Cementeri Municipal. Descarregar
 10.   O. Cànon  d'Urbanització. Descarregar
 11.   O. Taxa per Utilització en Plaques, Patents, i altres Distintius anàlogs, de l'escut Municipal. Descarrega
 12.   O. Taxa per prestació de Servicis de Mercat. Descarrega
 13.   O. Taxa per ensenyances especials en establiments municipals. Descarrega
 14.   O. Taxa prestació de Servicis i utilització de les instal.lacions de la Casa de Cultura. Descarrega
 15.   O. Taxa de Conexió d'Aigua Potable. Descarrega
 16.   O. Impost sobre vehicles de Tracció Mecánica. Descarrega
 17.   O. Impostos sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Descarrega
 18.   O. Taxa per servici d'arreplegada domiciliària de fems o residus sòlids urbans. Descarrega
 19.   O. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Descarrega
 20.   O. Preu Publique per les Escoles Esportives Municipals de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant". Descarrega
 21.   O. Preu Publique per la Utilització d'Instal.lacions Esportives del  Poliesportiu Municipal de Sant Joan d'Alacant". Descarrega
 22.   O. Preu Publique dels Tallers Culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ayuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarrega
 23.   O. Preu Publique per utilització del sistema municipal de préstec de bicicletes. Descarrega
 24.   O. Preu Publique de les actuacions culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarrega
 25.   O. Taxa per aprofitament especial del domini públic amb Caixers Automàtics, amb accés directe des de la Via Pública. Descarregar
 26.   O. Taxa per la Utilització privativa, ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria. Descarregar
 27. O. Taxa per la celebració de matrimonis Civils Descarregar
 28. O. Taxa Actuació Municipal de control previ o posterior a l'inici de l'exercici d'una activitat Descarregar

Ordenances Generals

O. Reguladora de Locals que presten servicis en matèria de Telecomunicacions Descarregar

O. Instal·lació Tanques Publicitàries Descarregar

O. Modificació ordenança d'Instal·lació de Tanques Publicitàries Descarregar

O. Seguretat i ús de Via Pública en el Procés d'Execució de Construccions, Instal·lacions i Obres Descarregar

O. Entrada de Vehicles i Reserva Via Pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega Descarregar

O. Instal·lació d'Antenes i Aparells de Climatització Descarregar

O. Tinença d'Animals Potencialment Perillosos Descarregar

O. Tinença i Protecció d'Animals Descarregar

O. Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vaig veure Descarregar

O. i Reglament d'abocaments del servei municipal de clavegueram Descarregar

O. Subvenció per a la rehabilitació i millora de fatxades Descarregar

O. Regulació i Control de la Contaminació per Sorolls i Vibracions Descarregar

O. Reguladora de l'ús de Parcs i Jardins Públics i Arbrat Urbà Públic. Descarregar

O. Reguladora de l'Ús i Aprofitament Especial del Domini Públic Local. Instal·lació de taules, cadires i altres elements configurativos de Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria Descarregar

O. Modificació d'Ordenança Reguladora de l'ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria. Descarregar

Reglament de Cerimonial, Protocol, Honors, Premis, Distincions i altres Activitats Institucionals Descarregar

O. Reguladora de la Normativa per a Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques Descarregar

O. Reguladora de la Neteja pública , recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs. Descarregar

O. Reguladora de danys sobre infraestructura Descarregar

O. Reguladora de Prestacions del Servei de Proveïment d'Aigua Potable Descarregar

Reglament de Registre d'Entitats d'Interès Municipal Descarregar

Reglament de la Biblioteca Municipal de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament Regulador del Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament de Voluntariat Municipal Descarregar

O. Reguladora Concessió d'Ajudes Adquisició Llibres de Text dirigida a alumnes Educació Primària i Secundària Descarregar

O. Municipal d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Ordenança reguladora de la concessió de subvencions a les associacions juvenils sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions en l'àrea de joventut Descarregar

O. De Transparència, Accés i Reutilització de la Informació de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarregar

O. Municipal Autoritzacions Urbanístiques i d'autoritzacions per a l'exercici de qualsevol tipus d'Activitat Descarregar

Reglament per a Registre Municipal de Programes d'Actuació i aprovació Reglamente de funcionament  Descarregar

Reglament de Celebració de Matrimonis Civils en l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al Municipi de Sant Joan Descarregar

Reglament del Registre Municipal d'Agrupacions d'Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores Descarregar

O. Reguladora del Cementeri Municipal Descarregar

O. Registre de Solars i Edificis a Rehabilitar Descarregar

O. Neteja i tanca de Solars i Parcel·les Descarregar

O. Reguladora de les Garanties per a cobrir possibles danys sobre l'estructura viària d'aquest municipi, com a conseqüència de l'execució d'obres. Descarregar

O. Servei d'Ajuda a domicili Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Descarregar