Tramitacions

ASSUMPTE: DRET I OBLIGACIONS DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. (Accedir a document)

(DESCARREGAR)

A continuació podrà vore una sèrie de fitxers que descarregarà punxant sobre l'enllaç corresponent. Una vegada descarregat el fitxer, cal omplir-lo e imprimisca'l. La primera pàgina és d'instruccions. A continuació figura el document o documents a omplir.

Porte els fulls al departament de Registre de l'Ajuntament (Plaça de L'Esglesia, 2), junt amb els documents especificats per a cada gestió. En el cas de caldre pagar alguna taxa, ja se li informarà a l'entrega del formulari.

NOTA IMPORTANT DE FUNCIONAMENT: Per al correcte emplenament dels formularis, haurà de guardar la instància en el seu ordinador i després emplenar-la, (no fer-ho directament obrint la des de la pàgina web i rellenandola directament des del navegador, ja que poden produir-se errors en el seu cumplimentaicón).


RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER DEPARTAMENTS .:


Alcaldia

 • Sol·licitud realització de Matrimoni Civil (Descarregar)
 • Formulari de Queixes i Suggeriments (Descarregar)

 

Obertures i Servicis Generals.:

 •  LLEI 14/2010 ESPECTACLES PÚBLICS
 • Declaració responsable Art. 9 (Descarregar)
 • Comunicació prèvia a l'obertura Art. 9 (Descarregar)
 • Sol·licitud autorització activitat Art. 10 (Descarregar)
 • Notificació prèvia a l'obertura Art. 10 (Descarregar)
 • Comunicació prèvia a la comprovació Art. 10 (Descarregar)
 • Comunicació canvie titularitat activitat (Descarregar)
 • Comunicació de subrogació d'expedient administratiu d'obertura mitjançant declaració responsable o obertura mitjançant autorització o comunicació prèvia d'obertura d'ambdues (Descarregar)
 • Art. 17. Declaració responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (Descarregar)
 • LLEI 6/2014 DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS. (COMUNITAT VALENCIANA)
 • Sol·licitud de Llicència Ambiental (Descarregar)
 • Comunicació i posada en funcionament d'una instal·lació o activitat sotmesa a llicència ambiental (Descarregar)
 • Declaració responsable ambiental (Descarregar)
 • Comunicació d'activitats innòcues (Descarregar)
 • Comunicació canvie titularitat activitat (Descarregar)
 • LLEI 12/2012 MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DETERMINATS SERVEIS.

Cementeri.:

 • Sol·licitud Serveis Municipals Cementeri (Descarregar)

Estadística .:

 

Joventut .:

 

Ocupació de la Via Pública.:

 • Sol·licitud Definitiva Taules i Cadires ( Descarregar )
 • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç (sense venda de productes alimentosos) (Termini finalitzat) 
 • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç (amb venda de productes alimentosos)  (Termini finalitzat)  
 • Sol·licitud Guals ( Descarregar )
 • Sol·licitud Posats de Vendes en Festes ( Descarregar )
 • Sol·licitud d'Ocupació de la Via Pública: mudances, descàrrega de gas, etc....(Excepte contenidors d'obres, rases o qualsevol altre tema relacionat amb obres, que ho trobarà en la secció d'obres) SENSE TALL DE CARRER   (Descarregar)
 • NOTA: MODEL DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL (Descarregar)

 

Participació Ciutadana:


- SUBVENCIÓ NOMINATIVA:
 • Sol·licitud subvenció (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX I i ANNEX II i Memòria Valorativa)
 • Sol·licitud justificació (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX III, ANNEX III-A i ANNEX IV)
 1. ANNEX I: Declaració Responsable sobre obligació de pagament de les obligacions tributàries (Hisenda Local i Estatal) (Descarregar)
 2. ANNEX II: Declaració Responsable de no estar culpable en les prohibicions de l'art. 13 de la Llei General de Subvencions per a obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora(Descarregar)
 3. ANNEX III: Memòria Econòmica justificativa de Subvencions (Descarregar)
 4. ANNEX III-A: Documents que s'adjunten com a justificació de la subvenció (Descarregar)
 5. ANNEX IV: Memòria justificativa del programa subvencionat (Descarregar)

 

Personal i Contractació:

 

 • Sol·licitud admissió a proves selectives Monitors Infantils - 2016. Programa conciliació de la vida familiar i laboral (Descarregar)

Policia .:

 • Sol·licitud d'Ocupació de la Via Pública: mudances, descàrrega de gas, etc.... AMB TALL DE CARRER (Descarregar)
 • Sol·licitud de Canvi de Domicili DGT ( Descarregar ) 
 • Sol·licitud per a tret de material pirotècnic classe I, II i III (traques, caixes xineses, ....) (Descarregar)
 • Sol·licitud  tarjeta d'armes 4ª categoría ( Descarregar )
 • Al·legacions / Recurs de Reposició (Descarregar)

Registre.:


Registre Entitats d'Interès Municipal:
 •  Sol·licitud de Registre d'Entitats (Descarregar)
 •  Renovació anual de registre d'Entitats (REIM) (Descarregar)

Rendes i Exaccions.:

 

Sanitat:

 

Serveis Jurídics i Patrimoni:

 •  Sol·licitud de Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (Descarregar)

Urbanisme: 

   1.-ORDENANÇA MUNICIPAL D'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER A L'EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT (Descarregar)


 1. Circular informativa nº 1 - Llicències provisionals obres i usos (Descarregar)
 2. Circular informativa nº 2 - Descripció georreferenciada de parcel·les (Descarregar)
 3. Circular informativa nº 3 - Tècnics competents per a informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis i per a declaració responsable 2ª o posterior ocupació. (Descarregar)
 4. Circular informativa nº 4 - Presentació en suport digital projectes tècnics. (Descarregar)

- RELACIÓ DE PROCEDIMENTS I FORMULARIS (Descarregar)

 • ART. 19.- Sol·licitud Informació Urbanística (Descarregar)
 • ART. 20 i 21.- Cèdula de Garantia Urbanística (Descarregar)
 • ART. 22 (63 i 106).- Sol·licitud d'Informe/Certificat de Compatibilitat Urbanística per a exercici d'Activitats de qualsevol índole (Descarregar)
 • ART. 26.- Declaració Responsable primera ocupació obres de nova planta, ampliació, reforma o rehabilitació (Descarregar)
 • ART. 27.- Declaració Responsable primera ocupació de Construccions Existents (Descarregar)
 • ART. 28 i 29.- Declaració Responsable segon o següents actes d'ocupació d'habitatges i locals (Descarregar)
 • ART. 30.- Declaració Responsable per a obres: Esteses elèctriques, telefònics, antenes i reparació conduccions en subsòl (en sòl urbà i que no afecten al domini públic)  (Descarregar)
 • Art. 30 I 33 .s) Sol·licitud de Llicència per a obres que afecten al Domini Públic Municipal: Esteses elèctriques, telefònics, conduccions en el subsòl, rebaixe vorada voreres. (Descarregar)
 • ART.  31.-Declaració Responsable o Llicencia obres que afecten a l'estructura, a l'aspecte exterior o interior -SENSE AMPLIACIÓ NI NOVA PLANTA- (AMB PROJECTE TÈCNIC) (Descarregar)
 • ART. 32.- Declaració Responsable o Llicència obres de mera reforma / manteniment - SENSE ALTERACIÓ ESTRUCTURAL - (Descarregar)
 • ART. 37.- Sol·licitud de Llicència Municipal en sòl no urbanitzable (Descarregar) 
 • ART. 41.- Sol·licitud de Llicència Municipal: Obres de nova planta, ampliació o demolició (Descarregar)
 • ART. 41.- Comunicació Prèvia a l'inici d'obres de nova planta, ampliació o demolició (Descarregar)
 • ART. 42.- Sol·licitud de Llicència Municipal de canvi d'ús (Descarregar) 
 • ART. 43.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'usos i obres provisionals (Descarregar)
 • ART. 45.- Sol·licitud de Llicència o declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació o divisió de terrenys (Descarregar)
 • ART. 46.- Sol·licitud d'Informe Ambiental i Llicència Municipal para tala d'arbres (Descarregar)
 • ART. 47.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'obres d'urbanització i comunicació inicie d'obres (Descarregar)
 • ART. 48.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'intervenció (EDIFICIS CATALOGATS) (Descarregar)
 • ART. 49.- Sol·licitud de Llicència Municipal per a altres actuacions urbanístiques estables (Descarregar)
 • "Document d'Inversió": per a activitats que requerisquen execució d'obres, per a l'obtenció de l'autorització urbanística amb caràcter previ i independent de l'autorització per a l'activitat. (Descarregar) / Document d'inversió per a emplenar (Descarregar)

2.-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER OBRES

 •  

 • Sol·licitud de Gual - GUAL TEMPORAL PER OBRES (Descarregar)
 • Sol.licitud Ocupació de la Via Pública PER OBRES: Contenidors, bastides, vehicles articulats, grues, plataformes..... - SENSE TALL DE CARRER - (Descarregar)
 • Sol.licitud Ocupació de la Via Pública PER OBRES: Contenidors, bastides, vehicles articulats, grues, plataformes..... - AMB TALL DE CARRER - (Descarregar)
 •  

     3.- ALTRES TRÀMITS

 • Sol·licitud d'Escomesa de Clavegueram (Descarregar)
 • Sol·licitud d'Aigua Potable (Descarregar)
 • Sol·licitud de revisió i/o lliurament de còpies d'expedients, plànols... (Descarregar)
 • Sol·licitud de Certificat de distàncies (Descarregar)
 • Sol·licitud de Certificat sobre partions (Descarregar)
 • Sol·licitud Revisió de garatges (Descarregar)
 • Sol·licitud de Llicència Urbanística d'ocupació, cancel·lació de garanties (Descarregar)
 • Sol·licitud Ajornament Bonificació ICIO (Descarregar)
 • Sol·licitud de Determinació de Nombre de Policia (Descarregar)

Servici Socials .:

Secretaria

Intervención

Anexo I (Descarregar)
Anexo II (Descarregar)
Cuenta justificada Anexo III (Descarregar)
Cuenta justificada Anexo III-A (Descarregar)
Cuenta justificada Anexo IV (Descarregar)

Tresoreria

 • Sol·licitud d'Alta de Tercer. Dades Bancàries Proveïdors (Descarregar)
 • Domiciliació bancària de taxes i preus públics (Descarregar)
 • Sol·licitud ajornament - fraccionament de deutes (Descarregar)