DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES D'ACTES DEL PLE

 

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant i l'Arxiu Municipal han engegat el projecte de digitalització del seu fons documental històric amb la finalitat de fer-ho més accessible als ciutadans i investigadors i per a la millor conservació dels documents originals.

 

En aquesta primera fase s'han digitalitzat els Llibres d'Actes de l'Ajuntament Ple des del més antic, que s'inicia en 2 de gener de 1870 fins a 1940.

 

Els llibres de 1871 i 1872 no estan localitzats, per la qual cosa no s'ha pogut realitzar la seua digitalització, així com tampoc s'ha realitzat la captura d'imatges del llibre de 1920-1922 pel mal estat de conservació que desaconsellava la seua manipulació i es troba tot esperant ser restaurat.

 

El Ple Municipal és l'òrgan col·legiat format per la suma de tots els regidors i l'alcalde que es reune periòdicament per a decidir sobre els assumptes més importants que afecten al municipi i la corporació; les seues sessions queden plasmades oficialment en els denominats Llibres d'Actes del Ple o Cabildo en els quals queda reflectit l'esdevenir de la història municipal. Aquests llibres han d'anar foliados, segellats i rubricats en totes les seues fulles, amb diligència d'obertura en el seu inici i les signatures de tots els assistents a cada sessió siga aquesta ordinària o extraordinària, és a dir, les que es convoquen regularment o les que se celebren amb caràcter d'urgència.

 

En aquests llibres de 1870 a 1940, a més de les actes del Ple Municipal o Cabildo, podem trobar en alguns casos les actes d'altres òrgans col·legiats municipals com són la Comissió Municipal Permanent (formada per l'Alcalde i una selecció de regidors) i també de la Junta Municipal d'Associats (relacionada amb la Intervenció i el Pressupost Municipal). D'altra banda, en els llibres de la dècada dels anys 30 i coincidint amb la II República Espanyola i la Guerra Civil, ens apareixen les actes de la Comissió Gestora que es va designar en 1931 i entre 1936-1940 en substitució del Ple.

 

Els treballs de digitalització s'han dut a terme en les instal·lacions de l'Arxiu Municipal per part de l'empresa ARCHIPLUS - DIGICOPY ASSESSORS EN GESTIÓ DOCUMENTAL S.L.O. seguint els estàndards tècnics i de qualitat que fixa la Conselleria de Cultura i el Servei Valencià d'Arxius.

 

 Accés a les Actes de Plens 1870 - 1940