Fons municipal: amb dates extremes que van des de 1847 a l'actualitat, abasta totes les competències municipals entre les quals destacarem algunes de les millor representades:

1. ÒRGANS DE GOVERN. Engloba tota la documentació dels òrgans rectors del municipi i la seva relació amb el Govern Polític i altres institucions. Alcaldia, regidors i òrgans col·legiats com són les Comissions i Juntes informatives, ofereixen en les seves actes i documents informació de primera mà sobre la història contemporanea de Sant Joan.

1.2. AJUNTAMENT PLE. D'especial riquesa són els llibres d'actes de les sessions del Ple (1870-1972) i de la Comissió Municipal Permanent (1924-1957). (Actes de Plens digitalitzades 1870 - 1940)


2. SECRETARIA. Tots els documents del règim intern de l'ajuntament es troben en aquesta secció, així com els relatius al patrimoni municipal i els serveis jurídics. De la correspondència d'entrada i sortida tenim documentació des del primer terç del segle XX, aquestes sèries ofereixen dades de tot tipus sobre la vida local i resulten imprescindibles en qualsevol estudi històric.

2.4. ESTADÍSTICA. PADRONS I CENSOS. Comptem amb padrons de població des de 1872 en els quals poder veure el moviment demogràfic i realitzar estudis genealògics.

2.7. CINQUENES I MILÍCIES. La documentació pertanyent a l'allistament de mossos per als reemplaçaments del servei militar forma una de les subsecciones amb millor continuïtat des de l'últim terç del XIX.

3. SERVEIS. Les competències que la legislacion de règim local atorga als municipis queden reflectides en aquesta secció que abasta des de proveïments i mercats, cultura, subministrament d'aigua, enllumenat, educació, fins a serveis socials, agropecuaris i la Policia Local.

3.8. OBRES I URBANISME. Tota la documentació continguda en aquesta subsección ens parla dels canvis soferts en la trama urbana i rural de Sant Joan durant el segle XX, tant en obres municipals com a particulars. És font fonamental en l'estudi del comerç i indústria local. De singular rellevància són els plànols d'alineació i reforma de la Vila en 1897. Obres i Urbanisme suposa un dels blocs documentals més voluminós de l'arxiu, ocupant aproximadament un 50% de l'espai en els dipòsits.

4. HISENDA. Aquesta és una altra de les seccions més importants de l'arxiu quant a antiguitat dels seus fons, doncs ofereix sèries que es remunten a la primera meitat del XIX. La Junta Municipal d'Associats no conserva gran volum de documentació, a penes de 1901 a 1924, per la seva banda Tresoreria, que engloba la funció recaudatoria i de control de la despesa ofereix fonts documentals des de 1884 d'ara endavant.

4.2. INTERVENCIÓ. El Pressupost Municipal comprèn sèries amb una bona continuïtat des de 1869 i és, al costat de les actes del Ple imprescindible per a la història de la gestió municipal.

4.3. RENDES I EXACCIONS. Aquí es troben tots els llistats d'impostos tant municipals com d'administracions supramunicipals i és al seu torn utilitzat també per a estudis de la indústria local i de població. Un dels documents més antics de l'arxiu és el Padró de Rústica i Urbana de 1849, no obstant això les sèries més completes d'aquesta subsección s'inicien cap a 1870 d'ara endavant.

5. ELECCIONS. Des de 1873 es conserven, amb més o menys continuïtat, les sèries documentals de les eleccions tant Municipals com a Provincials i a Corts, i recentment les Autonòmiques i Europees. També els referèndums de 1976 sobre la Llei de Reforma Política, el de 1978 sobre la Constitució i el de 1986 sobre l'OTAN.

 

 


 

 

 

Banners pie de página