Est Decrete Llei, dins del marc competencial dissenyat per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es vertebra entorn de tres eixos d'acció fonamentals tendents a impulsar i facilitar l'efectiva engegada de les activitats empresarials o professionals que pretenguen iniciar els emprenedors:

- La flexibilització i simplificació dels procediments i la reducció de tràmits i càrregues administratives

- L'exempció i bonificació de taxes administratives

- Mesurades de suport, informació, coordinació i finançament dirigides als emprenedors