EDICTE – 2n PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTARI DELS TRIBUTS: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA, IMPOST SOBRE BÉNS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS, IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

Documentos