Una de las àrees d'aportació
Valencià

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha obert el termini a través del Registre General, en la seu electrònica, o presencialment en les oficines municipals, per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives que conformen la modificació de l’ordenança reguladora de l’ús de residus i neteja. El termini per presentar les propostes és de 20 dies laborals, amb data límit el 29 de març del 2018.

 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS DE RESIDUS I NETEJA. FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA.

 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA.

De conformitat amb les disposicions de l’art. 133 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament (termini d’exposició: 20 dies), en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. Problemes a solucionar:

 

1) La neteja de les zones públiques quant a l'ús comú general de la ciutadania i la neteja dels llocs de propietat municipal. Igualment, la inspecció i la realització subsidiària de la neteja dels solars de propietat pública.

2) La prevenció de l'estat de brutícia de la ciutat produït a conseqüència de manifestacions públiques en el carrer i la neteja dels béns de domini municipal quant al seu ús comú especial i privatiu.

3) La recollida d’escombraries i residus sòlids produïts a conseqüència del consum domèstic, així com de tots els materials residuals que, per la seua naturalesa, puguen assimilar-se als anteriors; i en general tota classe de brosses i deixalles produïts dins de l'àmbit urbà la recollida dels quals corresponga als ajuntaments segons la legislació vigent.

4) El transport i abocament de terres, enderrocs i altres materials similars o assimilables, produïts a conseqüència d'obres, construccions i enderrocaments.

 

  1. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

 

Es fa necessària la modificació d'aquesta ordenança per donar solució als problemes anteriors i satisfer les inquietuds d'una societat compromesa amb el bon manteniment dels espais públics així com de les instal·lacions i béns que conformen el domini públic.

 

  1. Objectius de la norma.

 

1. Mantenir i cuidar la neteja i ornament públic del municipi.

2. Conscienciar   a   la   ciutadania   sobre   la   necessitat   del manteniment del municipi dins de la neteja i el control de residus per evitar problemes ambientals que es puguen generar.

 

  1. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta doncs, de l'única opció regulatòria de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referència.

 

Tenint en compte les conclusions d'aquesta fase de consulta pública ciutadana, s'elaborarà per la Prefectura del Servei de Serveis i Manteniment un projecte de modificació de l'ordenança.

 

Una vegada finalitzada la fase de Consulta Pública, es portarà a terme el procediment per a l'aprovació d'aquesta ordenança.

 

L'aprovació de l'ordenança ha d'ajustar-se al procediment de l'art. 49 de la llei 7/1985 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local i de l'art. 56 RDL 781/1986 de 18 d'abril.

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

 

En el cas que no es presenten reclamacions o suggeriments durant el període d'informació pública, s'entendrà aprovada definitivament l'ordenança.

 

La modificació haurà de publicar-se en el BOP (art. 70.2 LRBRL). Per a la seua entrada en vigor, una vegada transcorregut el termini de l'art. 65.2 LRBRL conforme disposa el 70.2 LRBRL. I haurà de publicar-se en el Portal de la Transparència (arts. 6 LTAIPBG I 10.1 b) LTPA).