RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2018, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, per la qual es determinen els diumenges i
dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2019.

1. Aquesta llei estableix que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren no laborals, però, no obstant això, s’habilitaran per a cada any fins a un màxim d’onze diumenges o festius en què els establiments podran romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial. Així mateix, disposa que el calendari de diumenges o festius que s’habiliten per a un període de 12 mesos, que coincidirà amb l’any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb audiència  1. Amb caràcter general, i per a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

13 de gener de 2019 – Diumenge. Rebaixes d’hivern.

14 d’abril de 2019 – Diumenge de Rams. Major afluència turística.

19 d’abril de 2019 – Divendres Sant. Major afluència turística.

21 d’abril de 2019 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística.

23 de juny de 2019 – Diumenge. Coincidència de dos festius

7 de juliol de 2019– Diumenge. Rebaixes d’estiu.

12 d’octubre de 2019 – Dissabte. Festa nacional d’Espanya. Coincidència de dos festius.

6 de desembre de 2019 – Divendres. Dia de la Constitució. Campanya Nadal.

15 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

22 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

29 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Reis.

2. Els ajuntaments podran exercir les facultats que els atorga l’article 23 de la Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

L’exercici de les competències municipals previstes en les lletres a, b i d de l’article 23.1 esmentat (d’habilitació de festius locals, substitució per dos dies festius en el seu àmbit local de fins a dos diumenges o festius dels habilitats per resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, o d’acumulació de diumenges o festius per ser consecutius i un d’aquests siga un festiu local no habilitat), no poden tindre com a resultat modificar l’habilitació d’algun dels dies autoritzats per acumulació de diumenges o festius consecutius, previstos en aquesta resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2019. Els ajuntaments tampoc podran habilitar un diumenge o festiu d’àmbit nacional o autonòmic quan siga dels exclosos per a la seua habilitació a efectes de l’obertura comercial per la Llei 3/2011, de 23

 La decisió que s’adopte serà de compliment obligatori per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària.

La resolució d’habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació, en desenvolupament de les facultats previstes en l’article 23.1, apartats a, b i d, que s’exerciran directament pels ajuntaments corresponents, ha d’acordar-se per l’òrgan municipal col·legiat competent, d’acord amb el que preveu la legislació sobre règim local i a la distribució de competències de l’ajuntament interessat, amb audiència prèvia del Consell Local de Comerç, o, a falta d’això, de l’òrgan semblant, així com de les entitats empresarials, sindicals i de persones consumidores més representatives del sector d’àmbit autonòmic, i haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria de comerç abans del 31 de gener de 2019, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

3. Aquesta habilitació comercial s’entén sense perjudici de règims especials o excepcionals d’horaris comercials, legalment establits.

Els festius locals en el Municipi de Sant Joan d'Alacant  seran : Divendres  8 de març "*Dia de la Dóna"  i 14 dissabte de setembre Festivitat del Crist de la Pau.

 

Documentos
2018_10738.pdf264.96 KB