Façana de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant
Valencià

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha obert el termini a través del Registre General, en la seu electrònica, o presencialment en les oficines municipals, per demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives que conformen la modificació de l’ordenança reguladora de l’ús i parofitament especial del domini públic. El termini per presentar les propostes és de 20 dies laborals.

 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC (instal·lació de taules, cadires i altres elements configuratius de terrasses en via pública dependents d'establiments d'hostaleria).

 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. De conformitat amb allò que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament (termini d'exposició 20 dies hàbils), en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. Problemes a solucionar:

 

Tenint en compte que l'espai tant en vorera com en calçada ha de realitzar-se de forma ordenada, amb garantia mínima de congestió, seguretat ciutadana, seguretat en el trànsit, bona accessibilitat, correcta circulació per als vianants i respecte als drets i béns tant d'usuaris com de les persones i activitats afectades al seu traçat i característiques.

                                                           

  1. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

 

Durant aquest temps s'han detectat noves circumstàncies i nous reclams dels hostalers quant a l'ocupació de via pública per taules i cadires i altres instal·lacions en els establiments hostalers, que han de ser regulades en l'ordenança municipal.

 

Igualment, s'han atès les queixes dels titulars de comerços no hostalers quant a la utilització de la via pública amb elements o instal·lacions individualitzades d'ocupació com a reclam per als seus comerços en determinades dates festives de l'any.

 

Es fa necessària la modificació d'aquesta ordenança per donar solució als problemes anteriors i satisfer en la mesura del possible a totes la parts implicades.

 

  1. Objectius de la norma.

 

Situar terrasses amb vocació de durada permanent o quasi permanent per prestar servei als clients a l'aire lliure, però, tenint en compte la part del ciutadà qui també ha de gaudir de l'espai públic sense que cap instal·lació hostalera li ho l'impedisca i molt menys li moleste o perjudique.

 

  1. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta doncs, de l'única opció regulatòria de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referència.

 

Prenent en consideració les conclusions d'aquesta fase de consulta pública ciutadana, s'elaborarà per la Prefectura del Servei de Serveis i Manteniment un projecte de modificació de l'ordenança.

 

Una vegada finalitzada la fase de Consulta Pública, es durà a terme el procediment per a l'aprovació d'aquesta ordenança.

 

L'aprovació de l'ordenança ha d'ajustar-se al procediment de l'art. 49 de la llei 7/1985 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local i de l'art. 56 RDL 781/1986 de 18 d'abril.

a) Aprovació inicial pel Ple.

b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

 

En cas que no es presenten reclamacions o suggeriments durant el període d'informació pública, s'entendrà aprovada definitivament l'ordenança.

 

La modificació haurà de publicar-se en el BOP (art. 70.2 LRBRL). Per a la seua entrada en vigor, una vegada transcorregut el termini de l'art. 65.2 LRBRL conforme disposa el 70.2 LRBRL. I haurà de publicar-se en el Portal de la Transparència (arts. 6 LTAIPBG I 10.1 b) LTPA).