Ordenances

A continuació podrà veure les ordenances que descarregarà punxant sobre l'enllaç corresponent.

Ordenances Fiscals

 1.   O. Reguladora de les Contribucions Especials. (Descarregar)
 2.   O. Taxes retirada de Vehicles indegudament estacionats en la Via Pública. (Descarregar)
 3.   O. Taxa per prestació de Servicis Urbanístics. (Descarregar)
 4.   O. Taxa per expedíció de Documents. (Descarregar)
 5.   O. Taxa per Utilització privativa i aprofitaments especials del Domini Públic. (Descarregar)
 6.   O. Preu Públic per la Venda de Llibres editats per l'Ajuntament. (Descarregar)
 7.   O. Impostos sobre Activitats Econòmiques. (Descarregar)
 8.   O. Impostos sobre Béns Immobles : IBI. (Descarregar)
 9.   O. Taxa per prestació de Servicis en el Cementeri Municipal. (Descarregar)
 10.   O. Cànon  d'Urbanització. (Descarregar)
 11.   O. Taxa per Utilització en Plaques, Patents, i altres Distintius anàlogs, de l'escut Municipal. (Descarrega)
 12.   O. Taxa per prestació de Servicis de Mercat. (Descarrega)
 13.   O. Taxa per ensenyances especials en establiments municipals. (Descarrega)
 14.   O. Taxa prestació de Servicis i utilització de les instal.lacions de la Casa de Cultura. (Descarrega)
 15.   O. Taxa de Conexió d'Aigua Potable. (Descarrega).
 16.   O. Impost sobre vehicles de Tracció Mecánica. (Descarrega)
 17.   O. Impostos sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. (Descarrega)
 18.   O. Taxa per servici d'arreplegada domiciliària de fems o residus sòlids urbans. (Descarrega)
 19.   O. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. (Descarrega)
 20.   O. Preu Publique per les Escoles Esportives Municipals de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant". (Descarrega)
 21.   O. Preu Publique per la Utilització d'Instal.lacions Esportives de l'Organisme  Autònom Local "Fundació Esportiva Municipal de Sant Joan d'Alacant". (Descarrega)
 22.   O. Preu Publique dels Tallers Culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ayuntament de Sant Joan d'Alacant. (Descarrega)
 23.   O. Preu Publique per utilització del sistema municipal de préstec de bicicletes. (Descarrega)
 24.   O. Preu Publique de les actuacions culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. (Descarrega)
 25.   O. Taxa per aprofitament especial del domini públic amb Caixers Automàtics, amb accés directe des de la Via Pública. (Descarregar).  
 26.   O. Taxa per la Utilització privativa, ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria. (Descarregar)
 27. O. Taxa per la celebració de matrimonis Civils (Descarregar)
 28. O. Taxa Actuació Municipal de control previ o posterior a l'inici de l'exercici d'una activitat (Descarregar)

Ordenances Generals

O. Reguladora de Locals que presten servicis en matèria de Telecomunicacions (Descarregar)

O. Instal·lació Tanques Publicitàries (Descarregar)

O. Modificació ordenança d'Instal·lació de Tanques Publicitàries ( Descarregar )

O. Seguretat i ús de Via Pública en el Procés d'Execució de Construccions, Instal·lacions i Obres (Descarregar)

O. Entrada de Vehicles i Reserva Via Pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega (Descarregar)

O. Instal·lació d'Antenes i Aparells de Climatització (Descarregar)

O. Tinença d'Animals Potencialment Perillosos (Descarregar)

O. Tinença i Protecció d'Animals (Descarregar)

O. Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vaig veure (Descarregar)

O. i Reglament d'abocaments del servei municipal de clavegueram (Descarregar)

O. Subvenció per a la rehabilitació i millora de fatxades (Descarregar)

O. Reguladora de la Neteja pública , recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs. (Descarregar

O. Reguladora de danys sobre infraestructura (Descarregar

O. Reguladora de Prestacions del Servei de Proveïment d'Aigua Potable (Descarregar

Reglament de Cerimonial, Protocol, Honors, Premis, Distincions i altres Activitats Institucionals (Descarregar)

Reglament de Registre d'Entitats d'Interès Municipal (Descarregar)

Reglament de la Biblioteca Municipal de Sant Joan d'Alacant (Descarregar)

Reglament Regulador del Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant (Descarregar)

Reglament per a Registre Municipal de Programes d'Actuació i aprovació Reglamente de funcionament  (Descarregar)

Reglament de Celebració de Matrimonis Civils en l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (Descarregar

Reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al Municipi de Sant Joan (Descarregar)

Reglament del Registre Municipal d'Agrupacions d'Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores (Descarregar)

O. Reguladora del Cementeri Municipal (Descarregar