Valencià

Durant 20 dies s'obri a debat públic esta ordenança de l'àrea d'Educació, en els que es podrà participar enviant un correu a educacion@santjoandalacant.S'amb la proposta, acompanyada de les dades personals (nom i cognoms) i un telèfon de contacte.

 

S'obri a debat públic l'ordenança de concessió d'ajudes per a llibres de text o material curricular per a l'alumnat de segon cicle d'infantil escolaritzat en un centre públic del municipi,  per la qual cosa totes les persones interessades que accedisquen a la consulta podran informar-se, opinar i suggerir canvis durant els pròxims 20 dies.

 

Només hauran de remetre un correu a educacion@santjoandalacant.S'amb la seua proposta, en la que hauran d'incloure les seues dades personals (nom i cognoms) i un telèfon de contacte.

 

S'adjunten els següents documents: 

Esborrany de l'Ordenança

 

Providència sobre la consulta pública ciutadana de l'ordenança d'ajudes de llibres o material curricular.

 

Text que informatiu sobre els principals objectius de l'ordenança: 

- Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

- Necessitat i oportunitat de la seua aprovació. 

- Els objectius de la norma. 

 

En compliment de la llei 39/2015, a partir d'ara, abans d'aprovar ordenances i reglaments municipals se sotmetran a consulta pública.

 

Els resultats no són jurídicament vinculants, però sí que hi ha una ferma voluntat per part del Govern municipal de tindre en compte els resultats en el procés d'elaboració de totes les normatives.

 

Efectuada la consulta pública ciutadana, l'aprovació de l'ordenança haurà d'ajustar-se al procediment de l'art. 49 de la llei 7/1985 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local i de l'art. 56 RDL 781/1986 de 18 d'abril