NORMATIVA

 

Ordre de 7 de maig de 1986, de la Conselleria de Sanitat i Consum, determinant normes mínimes de tractament sanitari dels establiments hotelers i allotjaments turístics.

Los establiments hotelers i allotjaments turístics, qualsevol que siga la seua titularitat, que desenrotllen la seua activitat dins de l'àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma Valenciana, queden subjectes obligatòriament a desinfecció, desinsectació i desratització, amb la periodicitat i condicions que s'establixen en l'Orde de 7 de maig de 1986.

 

DESINFECCIÓN

 

dels sistemes d'aigua potable de consum, per mitjà de hipercloració.

QUAN? Una vegada a l'any:

 

DESINSECTACIÓ

 

QUAN? 4 vegades a l'any: Dins dels 15 dies anteriors als canvis d'estació

 

DESRATITZACIÓ

 

QUAN?: 4 vegades a l'any: Dins dels 15 dies anteriors als canvis d'estació.

 

ALTRES MESURES:

 

Paral·lelament, els titulars dels establiments hotelers i allotjaments turístics observaran les necessàries mesures higièniques i de neteja com a prevenció contra l'aparició de plagues animals.

 

AJUNTAMENTS

 

Controlaran del compliment efectiu de l'Orde de 7 -maig-1986 (a través del Cap Local de Sanitat o Sanitari Local a qui este designe).

 

INCOMPLIMENTS

 

Seran sancionats per part de l'Autoritat Sanitària.

Quan la naturalesa de la infracció ho aconselle, es donarà trasllade de la seua existència a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, perquè adopte les mesures convenients.

  • Prèviament a l'obertura estaciona!.
  • Cas de funcionament ininterromput durant l'any: en el mes de maig.
  • Sistemes d'aigua: Mínim una vegada a l'any.