CONCEPTE

 

La legionel·losis és una malaltia bacteriana d'origen ambiental que sol presentar dos formes clíniques diferenciades:

la infecció pulmonar o "Malaltia del legionari", que es caracteritza per pneumònia amb febra alta, i la forma no pneumònica, coneguda com "Febra de Pontiac", que se manifesta com una síndrome febril aguda i de pronòstic lleu.

La infecció per legionel·la pot ser adquirida en dos àmbits, el comunitari i l'hospitalari. En estos dos casos la malaltia pot estar associada a diversos tipus d'instal·lacions, equips i edificis. Pot presentar-se en forma de brots i casos aïllats o esporàdics.

 

NORMATIVA

 

Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losis.

Orde conjunta de 22 de febrer del 2001, de les conselleries de Medi Ambient i Sanitat, per la qual s'aprova el Protocol neteja i desinfecció dels equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel·losis.

Decret 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen mesures especials davant de l'aparició de brots comunitaris de legionel·losis d'origen ambiental.

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

 

INSTAL·LACIONS DE RISC

 

Els aparells o equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire, tals com:

 • torres de refrigeració
 • condensadors evaporatius
 • equips de refredament evaporatiu
 • humectadores en climatització de confort i d'ús industrial
 • altres instal·lacions que generen aerosols, i que afecten a ambients exteriors i interiors.

 

REGISTRE D'INSTAL·LACIONS

 

Els titulars de les instal·lacions de risc hauran de notificar als Ajuntaments el nombre i característiques de les mateixes, en el termini de 10 dies des del començament del funcionament de l'activitat.

Els Ajuntaments elaboraran amb eixos dades un registre d'Instal·lacions ubicades en el seu terme municipal.

 

NETEJA I DESINFECCIÓ

 

Dos vegades a l'any (mínim), preferentment: Al començament de la primavera i al començament de la tardor.

També en els següents casos:

Prèviament a la posada en funcionament inicial de la instal·lació.

Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació, quan haguera estat pareu per més de 10 dies.

Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació, si haguera sigut manipulada.

En cas de condicions ambientals desfavorables.

Sempre que l'Administració competent ho considere necessari.

 

INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

 

Podrà fer-se en qualsevol moment, pel personal:

 • de l'Administració municipal
 • de les Conselleries d'Indústria i Comerç, Medi Ambient i Sanitat.

 

INFRACCIONS

 

Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. Llei 3/1989, de 2 de maig, d'Activitats Qualificades.

 

SANCIONS

 

 • Llei 14/1986, General de Sanitat.
 • Llei 3/1989, d'Activitats Qualificades (C. Valenciana) -si els aparells es troben ubicats en instal·lacions o activitats sotmeses al règim previst en esta norma-.

 

ÒRGANS COMPETENTS PER A SANCIONAR

 

Alcaldes: Fins a 500.000 pessetes.

(Exc.: fins a 1.000.000 pessetes, quan es tracte de municipis que tinguen delegades competències en matèria d'activitats qualificades).

Per raons d'urgència inajornable: poden adoptar com a mesura provisional la suspensió temporal de les instal·lacions o activitats fins que siguen corregides les deficiències existents.

Conseller de Sanitat i Conseller de Medi Ambient: Fins a 5.000.000 pessetes.

Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta dels Consellers:

 • Fins a 10.000.000 pessetes... en aplicació de la Llei 3/1989.
 • Fins a 100.000.000 pessetes... en aplicació de la Llei 14/1986.