ES RECORDA QUE, D'ACORD AMB L'ART. 14.2 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES AAPP, LES PERSONES JURÍDIQUES TENEN OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT. 

 

(DESCARREGAR)

A continuació podrà vore una sèrie de fitxers que descarregarà punxant sobre l'enllaç corresponent. Una vegada descarregat el fitxer, cal omplir-lo e imprimisca'l. La primera pàgina és d'instruccions. A continuació figura el document o documents a omplir.

Porte els fulls al departament de Registre de l'Ajuntament (Plaça de L'Esglesia, 2), junt amb els documents especificats per a cada gestió. En el cas de caldre pagar alguna taxa, ja se li informarà a l'entrega del formulari.

NOTA IMPORTANT DE FUNCIONAMENT: Per al correcte emplenament dels formularis, haurà de guardar la instància en el seu ordinador i després emplenar-la, (no fer-ho directament obrint la des de la pàgina web i rellenandola directament des del navegador, ja que poden produir-se errors en el seu cumplimentaicón).


RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER DEPARTAMENTS:

 

NOTA: Les tramitacions que porten la indicació (SEU), és que ja estan integrades en la SEU electrònica i podrà realitzar la seua tramitació des d'ella electrònicament. És imprescindible descarregar-se la sol·licitud corresponent d'aquesta web, i incloure-la com a documentació a aportar en el tràmit electrònic. Així com accedir amb GOOGLE CHROME, per a poder pujar la documentació que se li requereix.

 

Alcaldia

CEMENTERI:

 • Sol·licitud Serveis Municipals Cementeri (Descarregar)

Contratació:

ANNEX XXIII. CONDICIONS RELATIVES A la PARTICIPACIÓ DELS LICITADORS MITJANÇANT LA PLATAFORMA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

Cultura:

ESTADISTICA:

 

JOVENTUT :

  OBERTURES I SERVEIS GENERALS:

  •  LLEI 14/2010 ESPECTACLES PÚBLICS
  • LLEI 6/2014 DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS. (COMUNITAT VALENCIANA)
  • LLEI 12/2012 MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DETERMINATS SERVEIS.

  OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:

  • Sol·licitud Aprofitament Especial del Domini Públic Local - Taules i Cadires (Descarregar) (SEU: CATÀLEG DE TRÀMITS - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PATRIMONI)

  NOTA IMPORTANT: En data de hui no es pot autoritzar ovp per terrasses conforme a la normativa estatal existent, l'Ajuntament aquesta treballant en la suspensió temporal d'alguns articles de l'Ordenança general de taules i cadires i en la modificació de les taxes. 

  Així mateix indicar que es publicarà en la web Municipal i seu electrònica model de declaració responsable Provisional pel COVID-19, tot això quan les autoritats corresponents ho autoritzen.

  • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç 2018 (sense venda de productes alimentosos) (Descarregar)
  • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç 2018 (amb venda de productes alimentosos)  (Descarregar)
  • Sol·licitud d'Autorització per a la Venda no Sedentària Festes Patronals (venda productes no alimentació) (Descarregar) (TERMINI ACABAT)
  • Sol·licitud d'Autorització per a la Venda no Sedentària Festes Patronals (venda productes alimentació) (Descarregar) (TERMINI ACABAT)
  • Sol·licitud Guals ( Descarregar )
  • Sol·licitud Posats de Vendes en Festes ( Descarregar )
  • Sol·licitud d'Autorització per a instal·lació de taules informatives, stands, etc... en la Via Pública (Descarregar) (SEU: CATÀLEG DE TRAMITES - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PATRIMONI)
  • Sol·licitud d'Ocupació de la Via Pública: mudances, descàrrega de gas, etc....(Excepte contenidors d'obres, rases o qualsevol altre tema relacionat amb obres, que ho trobarà en la secció d'obres) SENSE TALL DE CARRER   (Descarregar) (SEU: CATÀLEG DE TRAMITES - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PATRIMONI)
  • NOTA: MODEL DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL (Descarregar)

    

   Participació Ciutadana:

   - REGISTRE D'ENTITATS D'INTERÈS MUNICIPAL (REIM):

   • Sol·licitud d'Inscripció en el Registre d'Entitats d'Interès Municipal (Descarregar)
   • Renovació anual de la Inscripció en el Registre d'Entitats (REIM) (Descarregar)


   - SUBVENCIÓ NOMINATIVA:

   • Sol·licitud subvenció (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX I i ANNEX II i Memòria Valorativa)
   • Sol·licitud justificació (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX III, ANNEX III-A i ANNEX IV)
   1. ANNEX I: Declaració Responsable sobre obligació de pagament de les obligacions tributàries (Hisenda Local i Estatal) (Descarregar)
   2. ANNEX II: Declaració Responsable de no estar culpable en les prohibicions de l'art. 13 de la Llei General de Subvencions per a obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora(Descarregar)
   3. ANNEX III: Memòria Econòmica justificativa de Subvencions (Descarregar)
   4. ANNEX III-A: Documents que s'adjunten com a justificació de la subvenció (Descarregar)
   5. ANNEX IV: Memòria justificativa del programa subvencionat (Descarregar)

   PERSONAL:

   • Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives -  TRES PLACES AGENT POLICIA PER CONSOLIDACIÓ - BOP 229 (Descarregar) (SEU: CATÀLEG TRÀMITS -  ADMINISTRACIÓ GENERAL - RECURSOS HUMANS)

   • Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives TRES PLACES-  DOS PLACES TORN LLIURE Y UNA MOBILITAT - AGENT POLICIA - BOP 230 (Descarregar) (SEU: CATÀLEG TRÀMITS - ADMINISTRACIÓ GENERAL - RECURSOS HUMANS)

   POLICIA: 

      POLIESPORTIU: 

      • Sol·licitud de Soci del Poliesportiu (Descarregar)
      • Sol·licitud Anul·lació de Reserva/s (Descarregar)
      • Formulari de Queixes / Suggeriments (Descarregar)
      • Domiciliació Bancària de Taxes i Preus Públics (Descarregar)
      • Sol·licitud Devolució d'Ingressos (Descarregar)
      • Sol·licitud d'Alta de Tercer i Modificació de Dades Bancàries (Descarregar)
      • Sol·licitud de Baixa de Soci (Descarregar)
      • Sol·licitud de Reservesd'Instal·lacions (Descarregar)

      REGISTRE:

      RENDES I EXACCIONS:

      SANITAT:

      Secretaria:

      • Dret d'Accés a Informació Pública. (Descarregar)
      • Servei de Notificació per Compareixença Electrònica (Descarregar)

      Serveis Jurídics i Patrimoni:

      •  Sol·licitud de Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (Descarregar)

      SERVEIS SOCIALS:

       TRESORERIA:

        

       URBANISME

        1.- ORDENANÇA MUNCIPAL D'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER A L'EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT (Descarregar)

       1. Circular informativa nº 1 - Llicències provisionals obres i usos (Descarregar)

       2. Circular informativa nº 2 - Descripció georreferenciada de parcel·les (Descarregar)

       3. Circular informativa nº 4 - Presentació en suport digital projectes tècnics. (Descarregar)

       2.- RELACIÓ DE PROCEDIMENTS I FORMULARIS (Descarregar)

        3.-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER OBRES

        4- ALTRES TRÀMITS URBANISME