Search
Close this search box.

Ordenances

A continuació podrà veure les ordenances que descarregarà punxant sobre l’enllaç corresponent.

Ordenances Fiscals

 1. O. Reguladora de les Contribucions Especials Descarregar
 2. O. Taxes Retirada de Vehicles indegudament estacionats en la Via Pública. Descarregar
 3. O. Taxa per Prestació de Serveis i Tramitació d’Autoritzacions, Documents i altres actuacions de caràcter Urbanístic. Descarregar
 4. O. Taxa per Expedició de Documents. Descarregar
 5. O. Taxa per Utilització privativa i aprofitaments especials del Domini Públic. Descarregar
 6. O. Preu Públic per la venda de Llibres editats per l’Ajuntament. Descarregar
 7. O. Impost sobre Activitats Econòmiques. Descarregar
 8. O. Impost sobre Béns immobles.: IBI. Descarregar
 9. O. Taxa per prestació de Serveis en el Cementeri Municipal. Descarregar
 10. O. Cànon d’Urbanització. Descarregar
 11. O. Taxa per utilització en Plaques, Patents i altres Distintius anàlegs, l’Escut Municipal. Descarregar
 12. O. Taxa per Prestació del Servei de Mercat. Descarregar
 13. O. Taxa per Ensenyaments Especials en Establiments Municipals. Descarregar
 14. O. Taxa prestació de Serveis i Utilització de les Instal·lacions de la Casa de Cultura Descarregar
 15. O. Taxa Escomesa d’Aigua Potable. Descarregar
 16. O. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Descarregar
 17. O. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Descarregar
 18. O. Taxa per Servei de Recollida Domiciliària de fems o residus sòlids urbans. Descarregar
 19. O. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Descarregar
 20. O. Preu Públic de les Escoles Esportives Munilcipales de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant – setembre 2020 Descarregar
 21. O. Preu Públic per la Utilització d’Instal·lacions Esportives del Poliesportiu Municipal de Sant Joan d’Alacant”. Descarregar
 22. O. Preu Públic dels Tallers Culturals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Descarregar
 23. O. Preu Públic per utilització del Sistema Municipal de Prestamo de Bicicletes. Descarregar
 24. O. Preu Públic de les Actuacions Culturals de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Descarregar
 25. O. Taxa per la Utilització privativa, ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses i Vetlladors en Via Pública dependents d’establiments d’Hostaleria. Descarregar
 26. O. Taxa per aprofitament especial del domini públic amb Caixers Automàtics, amb accés directe des de la Via Pública. Descarregar
 27. O. Taxa per la celebració de matrimonis Civils Descarregar
 28. O. Taxa Actuació Municipal de control previ o posterior a l’inici de l’exercici d’una activitat Descarregar
 29. O. Prestació Patrimonial Pública de caràcter NO TRIBUTARI pels serveis d’Aigua Potable i Clavegueram. Descarregar

Ordenances Generals

O. Reguladora de Locals que presten serveis en matèria de Telecomunicacions Descarregar

O. Instal·lació Tanques Publicitàries Descarregar

O. Modificació ordenança de Tanques Publicitàries. Descarregar

O. Seguretat i ús de Via Pública en el Procés d’Execució de Construccions, Instal·lacions i Obres Descarregar

O. Reguladora de l’entrada i eixida de vehicles a través de les vies públiques (castellà/valencià) Descarregar

O. Instal·lació d’Antenes i Aparells de Climatització Descarregar

O. Tinença d’Animals Potencialment Perillosos Descarregar

O. Tinença responsable, protecció i benestar dels animals. Descarregar

O. Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Víal Descarregar

O. I Reglament d’Abocaments del Servei Municipal de Clavegueram Descarregar

O. Concessió de Subvencions per a Rehabilitació i Millora de Façanes Descarregar

O. Regulació i Control de la Contaminació per Ruídos i Vibracions Descarregar

O. Reguladora de l’ús de Parcs i Jardins Públics i Arbratge Urbà Públic. Descarregar

O. Reguladora de l’Ús i Aprofitament Especial del Domini Públic Local. Instal·lació de taules, cadires i altres elements configuratius de Terrasses en Via Pública dependents d’establiments d’Hostaleria Descarregar

O. Modificació d’Ordenança Reguladora de l’ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública dependents d’establiments d’Hostaleria. Descarregar

O. Reglament de Cerimonial, Protocol, Honors, Premis, Distincions i altres Activitats Institucionals Descarregar

O. Reguladora de la Normativa per a Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanisticas Descarregar

O. Reguladora de la Neteja pública , recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs. Descarregar

O. Reguladora de Prestacions del Servei de Proveïment d’Aigua Potable Descarregar

Reglament del Registre d’Entitats d’Interés Municipal Descarregar

Reglament de la Biblioteca Municipal de Sant Joan d’Alacant Descarregar

Reglament Regulador del Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d’Alacant Descarregar

Reglament de Voluntariat Municipal Descarregar

O. Reguladora Concessió d’Ajudes Adquisició Llibres de Text dirigida a alumnes Educació Primària i Secundària Descarregar

O. Muncipal d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant Descarregar

Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d’Alacant Descarregar

Ordenança reguladora de la concessió de subvencions a les associacions juvenils sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions en l’àrea de joventut Descarregar

O. De Transparència, Accés i Reutilització de la Informació de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. Descarregar

O. Municipal Autoritzacions Urbanístiques i d’autoritzacions per a l’exercici de qualsevol tipus d’Activitat Descarregar

Reglament per a Registre Municipal de Programes d’Actuació i aprovació Reglament de funcionament Descarregar

Reglament de Celebració de Matrimonis Civils a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant Descarregar

Reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al Municipi de Sant Joan Descarregar

Reglament del Registre Municipal d’Agrupacions d’Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores Descarregar

O. Reguladora del Cementeri Municipal Descarregar

O. Registre de Solars i Edificis a Rehabilitar Descarregar

O. Neteja i clos de Solars i Parcel·les Descarregar

O. Reguladora de les Garanties per a cobrir possibles danys sobre l’estructura viària d’aquest municipi, a conseqüència de l’execució d’obres. Descarregar

O. Servei d’Ajuda a domicili Municipal de l’Ajuntament de Sant Joan Descarregar

O. Aprovació definitiva Ordenança Reguladora del repartiment de productes bàsics d’aliments i higiene per a atendre situacions d’especial vulnerabilitat. Descarregar

O. Aprovació Ordenança de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari pels serveis d’aigua potable i clavegueram (Descarregar)

O. Ordenança Reguladora de concessió de Targeta BONO OR. (Descarregar)

Reglament d’Arxiu i Gestió Documental (Descarregar)

Reglament Regulador de la creació i funcionament de la Comissió Tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social. (Descarregar)

O. Reguladora de la concessió de premis en Concursos o Certàmens organitzats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (Descarregar)

O. Reguladora de les Ajudes per al foment de l’oferta d’habitatge en arrendament. (Descarregar)

O. Reguladora de la facturació electrònica (Descarregar)

Reglament de la Comissió de Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. (Descarregar)

Aprovació inicial Reglament Regulador de la creació i funcionament de la Comissió Tècnica Organitzativa (Descarregar)

Reglament pel qual es crea i regula el Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (Descarregar)