Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • El Servei Municipal d’Habitatge tramitarà les sol·licituds de compensació als propietaris afectats per la suspensió de desnonaments
facebook_arrendadores

El Servei Municipal d’Habitatge tramitarà les sol·licituds de compensació als propietaris afectats per la suspensió de desnonaments

La Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana ha obert un procediment per a sol·licitar fins al 30 de novembre una compensació als arrendadors afectats per la suspensió de desnonaments. Els arrendadors i propietaris afectats per la paralització judicial dels desnonaments com a mesura per a pal·liar la situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de Covid, podran presentar sol·licitud de compensació per les rendes deixades de percebre més les despeses corrents de l’habitatge que acredite haver assumit.

El Servei Municipal d’Habitatge, després de realitzar gestions amb la Direcció Territorial d’Habitatge, podrà tramitar aquestes sol·licituds que efectuen els arrendadors que complisquen els requisits establits.

Les sol·licituds es podran presentar per tant en les dependències del Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant fins al 30 de novembre pels propietaris d’habitatges en lloguer situades en el municipi. Juntament amb la sol·licitud hauran d’incloure la següent documentació:

a) Una exposició raonada i justificada de la compensació pel període que medie entre el període de temps entre la data en la qual es va acordar la suspensió extraordinària de l’article 1 del Reial decret llei 11/2010, de 31 de març, o bé la suspensió del llançament de l’article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març pel Tribunal, i el moment en què la mateixa s’alce per acord d’aquest o per haver-se aconseguit el límit temporal del 31 d’octubre de 2021, i que considere procedent sobre la base dels següents criteris:

– El valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn en què es trobe l’immoble, determinat a partir dels índexs de referència del preu del lloguer d’habitatge o altres referències objectives representatives del mercat d’arrendament. Si aquest valor fora superior a la renda que vinguera percebent l’arrendador, la compensació consistirà en la renda deixada de percebre.

– Les despeses corrents de l’habitatge que acredite haver assumit l’arrendador o propietari, pel període que medie entre que s’acordara la suspensió i el moment en el qual la mateixa s’alce pel Tribunal o per aconseguir el límit temporal del 31 d’octubre de 2021.

– En el cas de la suspensió del llançament de l’article 1 bis del Reial decret llei citat, s’haurà d’acreditar, pel propietari, el perjudici econòmic que li ha ocasionat en trobar-se l’habitatge oferit en venda o arrendament amb anterioritat a l’entrada en l’immoble.

b) Còpia del contracte d’arrendament on conste la renda de lloguer, si escau.

c) Còpia de l’Acte judicial acordant la suspensió del procediment.

d) Justificant bancari acreditatiu del pagament de les despeses corrents de l’habitatge que haja assumit l’arrendador o propietari durant el període que medie entre que s’acordara la suspensió i el moment en el qual la mateixa s’alce pel Tribunal o per aconseguir el límit temporal de 31 de novembre de 2021.

El Regidor d’Habitatge JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA (PSOE), considera que aquesta actuació és molt important, puix que suposa una ajuda als arrendadors que han mostrat la seua voluntat d’ajudar als seus inquilins en temps difícils, i d’un altre costat també va destacar la gran labor que realitza el Servei Municipal d’Habitatge, amb la tramitació d’aquesta mena d’ajudes, que facilita als vecin@s de Sant Joan la seua obtenció.

Els propietaris afectats poden sol·licitar més informació i cites en les oficines del Servei Municipal d’Habitatge en carrer Clara Campoamor, 5 o telefonant al 965939625.

 

Enllaços:

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/compensacio-a-arrendadors

http://personasyciudad.es/