Search
Close this search box.
11039634

ELECCIÓ ENTITAT COL·LABORADORA BONO CONSUM 2023

Selecció entitat col·laboradora

1. Objectiu:

Atesa la convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a Ajuntaments per a la realització de campanyes de foment del consum: Bono-Consum en els seus municipis. Anualitat 2023 de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
L’ajuntament de Sant Joan d’Alacant ha sol·licitat la inclusió en aquesta convocatòria conforme a les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 39 de 24/02/2023 i mitjançant resolució publicada en el BOP 85 de 4 de maig de 2023 s’ha concedit a l’ajuntament la quantia de 286.219.-€.
Per a fomentar les activitats econòmiques locals, comercials i de serveis de Sant Joan d’Alacant és necessari establir un procés de reactivació del consum, que impulse les compres en els comerços i serveis del nostre municipi i contribuir al fet que es consolide la recuperació de l’activitat econòmica en l’àmbit municipal.
Per a la millor gestió dels interessos municipals, es fa necessari tramitar conveni amb entitat col·laboradora tal com es regula en la Llei 38/2003, General de Subvencions per a la gestió de la Campanya de Bons al Consum subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

2. Obligacions de l’entitat col·laboradora:

L’entitat col·laboradora ha de comprometre’s per mitjà de conveni subscrit a aquest efecte a:
a. Disposar una web, en constant actualització, en la qual anunciar el programa de bons i promocionar les regles de participació en el mateix punt per a empreses locals com per a consumidors. En aquesta web també hi haurà un sistema de subscripció que assegurarà que es registren unívocament tant empreses locals com consumidors, consultar el llistat d’empreses locals inscrites en les quals poder gastar els bons adquirits i llegir les bases de la campanya.
b. Posar al servei de l’actuació al personal necessari per a la informació a comerços, resolució de dubtes a comerços i ciutadania, realització d’inscripcions d’empreses adherides, gestió de pagaments, administració i manteniment de pàgina web.
c. Posar un servei presencial per a facilitar la compra de bons als consumidors i consumidores afectades per la bretxa digital o que tenen dificultats per a realitzar la compra en línia.
d. Lloguer de servidors i contractar una passarel·la de pagament per a poder implementar-la en la web amb la finalitat que la gent puga adquirir i pagar els seus bons de manera en línia.
e. Posar a la venda els “bons consum” i fer costat als consumidors que vulguen adquirir els “bons al consum” mitjançant la plataforma d’internet habilitada per a aquest fi.
f. Implementar un sistema informàtic per a la traçabilitat absoluta entre el bo, el comprador que l’ha utilitzat, l’empresa on s’ha canviat i el tiquet de venda en el qual s’ha usat.
g. Formular les propostes de concessió de subvenció als qui hagen adquirit els bons al consum en els termes de la convocatòria.
h. Informar i fer costat als comerços i empreses que participen en la campanya, per a la seua inscripció i tramitar el pagament dels bons presentats com a cobrament de les vendes realitzades. El pagament es realitzarà de manera setmanal als comerços i empreses on s’han canviat els bons, d’acord amb les instruccions del programa.
i. Abonar a les empreses participants l’import total dels bons que es canvien en el seu establiment que inclourà la subvenció municipal als consumidors. Per la qual cosa l’entitat haurà de portar un control exhaustiu dels pagaments que vaja realitzant per a no sobrepassar la quantia màxima.
j. Justificar a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant el 100% dels fons rebuts i la subvenció concedida conforme a l’indicat en el conveni que se subscriga a aquest efecte. Al final de la campanya, es procedirà a la devolució a l’Ajuntament de la totalitat dels fons no distribuïts i dels bons adquirits no canviats.
k. Portar els llibres i registres comptables específics per a facilitar l’adequada justificació de la subvenció i la comprovació del compliment de les condicions establides en les bases. Aquests llibres seran els que procedisquen d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents. En tot cas s’haurà d’emportar una comptabilitat independent dels drets i obligacions generats per la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant per a facilitar el control i la justificació.
l. Realitzar una difusió explícita i pública de la concessió de l’ajuda: Es presentarà acreditació de la difusió de la subvenció a través de la pàgina web, o xarxes socials en cas de no disposar de web, indicant com a mínim l’entitat concedent (Ajuntament de Sant Joan d’Alacant amb finançament obtingut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a través de la convocatòria de subvencions a ajuntaments per a la realització de campanyes de Foment del Consum: Bono consum en els seus municipis, anualitat 2023), import rebut i actuació subvencionada.

3. Import a abonar l’ajuntament a l’entitat col·laboradora per les despeses derivades de la posada en marxa de la Campanya de Bons al Consum:
L’import serà de 17.950 euros pels següents conceptes:
• Despeses d’adaptació de l’eina informàtica necessària per a la gestió dels bons al consum: lloguer de servidors per a la plataforma, creació de web per a la campanya i servei de l’eina per a la compra i el bescanvi de bons en l’establiment, contractació de passarel·la de pagament per a la compra de bons.
• Despeses de personal de l’entitat destinat a la gestió del programa i a la informació a la ciutadania i als comerciants: altes d’empreses adherides, revisió diària de tiquets, pagaments setmanals i resolució de dubtes i incidències a comerços i particulars.
• Despeses bancàries derivades de les transferències setmanals a les empreses adherides on s’han aplicat els bons consum.
• Despeses del servei presencial per a facilitar la compra de bons als consumidors i consumidores afectades per la bretxa digital.
• Despeses derivades de la creació de vídeos per a explicar el funcionament de la campanya (vídeo per a comerços explicant com adherir-se a la campanya i com canviar els bons i per al client final on s’explica com comprar els bons.

4. Selecció entitat col·laboradora:
En el cas que foren diverses les entitats que presenten sol·licitud per a ser seleccionada com a entitat col·laboradora de l’Ajuntament per a la gestió de la Campanya de Bons al Consum, els criteris de selecció seran comptar amb la major capacitat de recursos i l’experiència acreditada. Tals criteris seran valorats per la regidoria de Foment Econòmic.

5. Termini de presentació de propostes:
A aquest efecte, per la present, es publica per a coneixement públic general en el Tauler d’anuncis/web d’aquest Ajuntament el present anunci i se sotmet a informació pública durant un termini de 5 dies naturals justificat pels terminis tan curts que disposem per a preparar campanya i posar-la en marxa la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, perquè les organitzacions i associacions que així ho consideren, degudament identificats, puguen fer arribar les seues propostes, per a la selecció d’entitat col·laboradora en els termes en què regula aquesta figura la Llei 38/2033 de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) per mitjà de seu electrònica de l’ajuntament mitjançant instància general dirigida al departament de Foment Econòmic (https://santjoandalacant.sedelectronica.es/).

6. Documentació a aportar
1.-Declaració responsable amb la relació de treballs de característiques similars realitzats i la seua duració.
2.-Declaració responsable dels mitjans amb els quals es compta.
3.-CIF. I Certificat de Junta Directiva o integrants de l’òrgan d’administració.
4.-DNI del President o administrador/és.
5.-Estatuts.
6.-Declaració responsable que l’entitat que concorre no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i d’entitat col·laboradora establida en la Llei 38/2003, de 17 de novembre i en concret en l’article 13 apartat 2 i 3.
7.-Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
8.- Certificat de l’Agència Tributària relatiu a subvencions.

REGIDOR DELEGADA DE FOMENT ECONOMIC