Search
Close this search box.
facebook_ayudas21

S’obri termini per a sol·licitar Ajudes al Lloguer 2021

La Generalitat Valenciana ha obert el termini fins al 8 de juliol per a sol·licitar les ajudes per al pagament del lloguer de la convocatòria 2021 per a aquelles persones arrendatàries d’habitatge habitual que reunisquen els requisits establits.

El Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant tramitarà aquestes ajudes en l’oficina del carrer Clara Campoamor número 5. Als interessats se’ls oferirà informació dels requisits, del procediment i de la documentació exigida, a més de facilitar els formularis necessaris. Després de verificar els requisits i amb tota la documentació recopilada, els sol·licitants hauran de sol·licitar cita prèvia telefonant al 965939625 o en vivienda@personasyciudad.es per a realitzar la sol·licitud de manera presencial.

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits per a poder sol·licitar aquestes ajudes:

a) Hauran de posseir la nacionalitat espanyola o en el cas de les persones estrangeres hauran de tindre residència legal a Espanya.

b) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

c) Que l’habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària i unitat de convivència.

d) Que la suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars del contracte d’arrendament, siguen iguals o inferiors a tres vegades IPREM. Existeixen excepcions: famílies nombroses o persones amb diversitat funcional, malaltia mental, etc. En aquests casos determinats, els ingressos poden ser de 4 o 5 vegades el IPREM.

e) Que l’habitatge objecte del contracte d’arrendament ho siga per una renda igual o inferior a 600 €.

f) Per al Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves, a més dels requisits anteriors, en el moment de sol·licitar l’ajuda, tots els membres de la unitat familiar hauran de tindre menys de trenta-cinc anys.

 

Tindran prioritat les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies:

• Afectats per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys.

• Famílies monoparentals.

• Famílies nombroses.

• Dones víctimes de violència de gènere.

• Persones víctimes del terrorisme.

• Persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

• Joves extutelats.

• Persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.

• Unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents.

• Persones amb trastorn mental greu.

• Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment del menor orfe per violència de gènere.

• Dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec.

La quantia de l’ajuda podrà aconseguir el 40% de la renda de lloguer que conste en el contracte d’arrendament i 50% per a joves i majors de 65 anys.

El Regidor d’Habitatge, JAVIER SÁNCHEZ (PSOE),” va destacar la importància d’aquestes línies d’ajuda, en un any tan complicat com aquest, i va ressaltar la labor que realitza el Servei Municipal d’Habitatge, en la tramitació d’aquestes ajudes per a tota la ciutadania del municipi, la qual cosa constitueix un exemple de servei públic.”