A continuació podrà veure les ordenances que descarregarà punxant sobre l'enllaç corresponent.

Ordenances Fiscals

 1.   O. Reguladora de les Contribucions Especials. Descarregar
 2.   O. Taxes retirada de Vehicles indegudament estacionats en la Via Pública. Descarregar

 3.   O. Taxa per Prestació de Serveis i Tramitació d'Autoritzacions, Documents i altres actuacions de caràcter Urbanístic. Descarregar

 4.   O. Taxa per expedíció de Documents. Descarregar

 5.   O. Taxa per Utilització privativa i aprofitaments especials del Domini Públic. Descarregar

 6.   O. Preu Públic per la Venda de Llibres editats per l'Ajuntament. Descarregar

 7.   O. Impostos sobre Activitats Econòmiques. Descarregar

 8.   O. Impostos sobre Béns Immobles : IBI. Descarregar

 9.   O. Taxa per prestació de Servicis en el Cementeri Municipal. Descarregar

 10.   O. Cànon d'Urbanització. Descarregar

 11.   O. Taxa per Utilització en Plaques, Patents, i altres Distintius anàlogs, de l'escut Municipal. Descarrega

 12.   O. Taxa per prestació de Serveis de Mercat. Descarrega

 13.   O. Taxa per ensenyances especials en establiments municipals. Descarrega

 14.   O. Taxa prestació de Serveis i utilització de les instal·lacions de la Casa de Cultura. Descarrega

 15.   O. Taxa de Connexió d'Aigua Potable. Descarrega

 16.   O. Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica. Descarrega

 17.   O. Impostos sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Descarrega

 18.   O. Taxa per servei de recollida domiciliària d'escombraries o residus sòlids urbans. Descarrega

 19.   O. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Descarrega

 20.   O. Preu Públic per a les Escoles Esportives Municipals de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant - setembre 2020. Descarrega

 21.   O. Preu Públic per a la Utilització d'Instal·lacions Esportives del  Poliesportiu Municipal de Sant Joan d'Alacant". Descarrega

 22.   O. Preu Públic dels Tallers Culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ayuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarrega

 23.   O. Preu Públic per utilització del sistema municipal de préstec de bicicletes. Descarrega

 24.   O. Preu Públic de les actuacions culturals de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarrega

 25.   O. Taxa per aprofitament especial del domini públic amb Caixers Automàtics, amb accés directe des de la Via Pública. Descarregar
 26.   O. Taxa per la Utilització privativa, ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria. Descarregar

 27. O. Taxa per la celebració de matrimonis Civils Descarregar

 28. O. Taxa Actuació Municipal de control previ o posterior a l'inici de l'exercici d'una activitat Descarregar

 29. O. Prestació Patrimonial Pública de caràcter NO TRIBUTARI pels serveis d'Aigua Potable i Clavegueram. Descarregar

Ordenances Generals

O. Reguladora de Locals que presten serveis en matèria de Telecomunicacions Descarregar

O. Instal·lació Tanques Publicitàries Descarregar

O. Modificació ordenança d'Instal·lació de Tanques Publicitàries Descarregar

O. Seguretat i ús de Via Pública en el Procés d'Execució de Construccions, Instal·lacions i Obres Descarregar

O. Reguladora de l'entrada i eixida de vehicles a través de les vies públiques (castellà/valencià) Descarregar

O. Instal·lació d'Antenes i Aparells de Climatització Descarregar

O. Tinença d'Animals Potencialment Perillosos Descarregar

O. Reguladora de la Tinença responsable, protecció i benestar dels animals. Descarregar

O. Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial Descarregar

O. i Reglament d'abocaments del servei municipal de clavegueram Descarregar

O. Subvenció per a la rehabilitació i millora de façanes Descarregar

O. Regulació i Control de la Contaminació per Sorolls i Vibracions Descarregar

O. Reguladora de l'ús de Parcs i Jardins Públics i Arbrat Urbà Públic. Descarregar

O. Reguladora de l'Ús i Aprofitament Especial del Domini Públic Local. Instal·lació de taules, cadires i altres elements configurativos de Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria Descarregar

O. Modificació d'Ordenança Reguladora de l'ús i aprofitament Especial del Domini Públic Local amb finalitat lucrativa. Terrasses en Via Pública depenents d'establiments d'Hostaleria. Descarregar

Reglament de Cerimonial, Protocol, Honors, Premis, Distincions i altres Activitats Institucionals Descarregar

O. Reguladora de la Normativa per a Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques Descarregar

O. Reguladora de la Neteja pública , recollida de residus i transport i abocament de terres i enderrocs. Descarregar

O. Reguladora de Prestacions del Servei de Proveïment d'Aigua Potable Descarregar

Reglament de Registre d'Entitats d'Interès Municipal Descarregar

Reglament de la Biblioteca Municipal de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament Regulador del Cronista Oficial de la Vila de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament de Voluntariat Municipal Descarregar

O. Reguladora Concessió d'Ajudes Adquisició Llibres de Text dirigida a alumnes Educació Primària i Secundària Descarregar

O. Municipal d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Ordenança reguladora de la concessió de subvencions a les associacions juvenils sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions en l'àrea de joventut Descarregar

O. De Transparència, Accés i Reutilització de la Informació de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Descarregar

O. Municipal Autoritzacions Urbanístiques i d'autoritzacions per a l'exercici de qualsevol tipus d'Activitat Descarregar

Reglament per a Registre Municipal de Programes d'Actuació i aprovació Reglamente de funcionament  Descarregar

Reglament de Celebració de Matrimonis Civils en l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant Descarregar

Reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al Municipi de Sant Joan Descarregar

Reglament del Registre Municipal d'Agrupacions d'Interès Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores Descarregar

O. Reguladora del Cementeri Municipal Descarregar

O. Registre de Solars i Edificis a Rehabilitar Descarregar

O. Neteja i tanca de Solars i Parcel·les Descarregar

O. Reguladora de les Garanties per a cobrir possibles danys sobre l'estructura viària d'aquest municipi, com a conseqüència de l'execució d'obres. Descarregar

O. Servei d'Ajuda a domicili Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Descarregar

O. Aprovació Ordenança de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari pels serveis d'aigua potable i clavegueram (Descarregar)

O. Aprovació definitiva Ordenança Reguladora del repartiment de productes bàsics d'aliments i higiene per a atendre situacions d'especial vulnerabilitat. Descarregar

O. Ordenança Reguladora de concessió de Targeta BONO OR (Descarregar)

Reglament d'Arxiu i gestió documental de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. (Descarregar)

Reglament Regulador de la creació i funcionament de la Comissió Tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i de la Comissió d'Intervenció Social. (Descarregar)

O. Reguladora de la concessió de premis en Concursos o Certàmens organitzats per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.  (Descarregar)

O. Reguladora de les Ajudes per al foment de l'oferta d'habitatge en arrendament. (Descarregar)