IMATGE
Concejalía
Valencià

LOGO

 

EDICTE

 

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI ELECCIÓ ALCALDE.

 

Santiago Román Gómez, alcalde en funcions de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21.1 e) de la Llei 7/1985, de 21 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

 

FAIG SABER

 

L'Ajuntament Ple amb data 13 de juliol de 2021 ha pres coneixement de la renúncia al càrrec d'alcalde efectuada per don Jaime Joaquín Albero Gabriel. Pel que

 

HE DISPOSAT

 

Convocar sessió plenària extraordinària a les 11.00 hores del dissabte dia 17 de juliol (en primera convocatòria) i a les 11.00 hores del dimarts dia 20 de juliol (en segona convocatòria; únicament per al cas que la primera no haguera pogut tindre lloc) a celebrar en el Col·legi Públic Crist de la Pau (pati ensostrat), situat en Av. La Rambla, 1.

 

El que es fa públic per a general coneixement.

 

 

Alcalde

 

Document signat electrònicament (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques)