IMAGEN
Concejalía
Valencià

Amb motiu de les pluges esdevingudes el passat dia 4 de maig en la nostra localitat, s'han produït danys en la xarxa de canalització de reg, els mateixos han provocat que no es puga garantir la seguretat en una via de la nostra localitat, concretament en l'Av. Maigmona.

Així mateix, mitjançant el present Bàndol es refunde la normativa d'aplicació existent, per a facilitar una millor comprensió i coneixement de la mateixa per la ciutadania.

Per tot l'anterior, i en l'ús de les facultats concedides per l'article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, vinc a DISPOSAR:

1. TRAFIQUE I CIRCULACIÓ EN EL NUCLI URBÀ:

En compliment de les facultats atorgades als municipis pels articles 7 i 18 del RDL 6/2015 de 30 d'octubre i RD 1428/2003 de 21 de novembre respectivament, així com en aplicació de l'Article 14 de la vigent Ordenança Municipal de Reguladora de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i

Seguretat Viària, s'estableixen les següents mesures especials de restricció del normal trànsit per les vies urbanes:

- Av. Maigmona, tallada al trànsit des de C/ Magallanes a C/Lepant.
- C/ Magallanes invertit el trànsit en el tram comprés entre C/Juan Sebastián Elcano amb C/ Maigmona, el sentit de la circulació serà de C / Maigmona a C/Juan Sebastián Elcano.
- C/ Lepant invertit el trànsit des de C/ Juan Sebastián Elcano fins a C/  Maigmona, el sentit provisional serà el de C/ Juan Sebastián Elcano a C/ Maigmona amb la finalitat de garantir l'accés a la zona d'estacionament situada en la C/ Maigmona.
- Es podrà circular per C/ Maigmona (Des de C/Colón) fins a l'accés al pàrquing privat situat en el número 44.

Aquestes restriccions i nova reorganització del trànsit, serà durant el temps necessari per a escometre les obres de reparació d'aquesta xarxa de reg.

S'informa que la ubicació dels contenidors de residus sòlids urbans serà modificada per a no perjudicar el servei de recollida.

2. VIGÈNCIA:

Les disposicions del present BÀNDOL entraran en vigor el dia 06 de maig de 2022 a les 00.00 hores i cessaran les 00.00 hores del dia 14 de maig de 2022, llevat que pels treballs de reparació s'haja d'ampliar la data.

L'Alcaldia agraeix als ciutadans de Sant Joan el civisme mostrat en l'emplene de les Normes dictades en anys anteriors i espera igualment la seua col·laboració en les del present.

A Sant Joan d ́Alacant, a 6 de maig de 2022

L'ALCALDE

Documentos