Condicions generals i Titularitat del Web site

 

Les presents Condicions Generals regulen l'accés i l'ús de la present Web, a la qual es té accés per mitjà del domini principal www.santjoandalacant.es, sense perjuí de l'ús d'altres dominis auxiliars que permeten el seu accés bé a l'home o a algunes seccions de la mateixa.

La pàgina Web http://www.santjoandalacant.s'és Propietat de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (Alacant), amb domicili social en Plaça d'Espanya, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant (Alacant); CIF: P-0311900-E.

La direcció de contacte és info@santjoandalacant.es o bé a través del telèfon 965 65 32 45, o acudint a la direcció anteriorment detallada.

 

Acceptació de les condicions generals

 

Els usuaris de la present Web hauran de llegir les presents Condicions Generals d'Ús, establides en este avís legal, que tenen naturalesa contractual.
L'ús o accés a este Portal implica el coneixement i plena acceptació de les presents Condicions Generals i de les que, en un futur, puga establir l'ajuntament. Per tant, és de la responsabilitat de l'usuari la lectura de les Condicions Generals d'Ús vigents en cada una de les ocasions en què accedisca a esta Web.

Respecte als servicis específics establits en esta web s'establix que poden quedar sotmesos a Condicions Particulars, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves pels usuaris.

 

Objecte

 

La pàgina Web http://www.santjoandalacant.es es crega amb la finalitat de promoure i informar els ciutadans, sense ànim de lucre, dels servicis, esdeveniments, activitats, projectes, etc. que l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant realitza.
Com a conseqüència d'esta finalitat es facilita als usuaris l'accés i la utilització de determinats servicis i continguts.
En cap cas esta Web té caràcter comercial i els servicis prestats no tenen naturalesa d'activitat comercial, empresarial o econòmica.

Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa l'usuari, article 5 de la dita Llei, que les dades introduïdes en els formularis de contacte de la nostra pàgina Web, s'emmagatzemaran en fitxers automatitzats, propietat del “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (Alacant)”, als quals li'ls donarà el tractament estipulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

La finalitat per a la qual estan destinats els formularis facilitats al llarg del site, és la posterior posada en contacte amb els usuaris interessats per a respondre als suggeriments realitzats pels mateixos.

Així mateix, les dades que s'atorguen per part del ciutadà o de l'usuari per a la prestació del servici “infomovil” establit en la Web es fa amb l'objecte d'informar els ciutadans d'una manera directa i personalitzada sobre les notícies, esdeveniments, i coses que puguen ser del seu interés i que afecta el municipi i a l'ajuntament.

El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat distinta per a la qual van ser arreplegats ni a cedir els mateixos de forma il·legítima a tercer llevat que una llei establisca el contrari. També es compromet a tractar els seus dades confidencialment i a aplicar les mesures d'índole tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons establix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L'ompliment dels formularis per part dels usuaris suposa que els mateixos presten el seu consentiment exprés a l'arreplega dels seus dades per part del “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant”, sabent que estes dades seran emmagatzemades en els arxius informatitzats propietat de l'Ajuntament per a una posterior posada en contacte.

Els titulars de les dades tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus dades. Per a exercitar estos drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a la Plaça d'Espanya, 1 03550 Sant Joan d'Alacant (Alacant); o cridar per telèfon al número 965 65 32 45, per un altre costat també es pot enviar un correu electrònic a la direcció info@santjoandalalcant.és.

Els usuaris respondran en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'Ajuntament el dret a no contactar amb tot usuari que haja facilitat dades falses o erronis, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent escrupolosament tant a possibles canvis legislatius que es produïsquen, com a les directrius emanades de l'Agència de Protecció de Dades.

 

Codis de Conducta

 

S'informa que el lloc http://www.santjoandalacant.es no està adherit a cap codi de conducta, tant propi com alié. D'ara en avant, esta adhesió podrà ser modificada per voluntat pròpia del “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” sense mediar comunicació expressa per escrit amb els seus usuaris.

 

Cookies

 

El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” pot utilitzar cookies en el lloc Web http://www.santjoandalacant.es. Encara que tal ús és merament auxiliar ja que no s'emmagatzema informació de l'usuari ni emmagatzema cap dada de caràcter personal, per la qual cosa no suposa intromissió en la intimitat de l'usuari, ni identifica a este enfront del sistema. L'ús dels cookies per part del site http://www.santjoandalacant.es no està destinat a cap fi comercial amb el visitant de la pàgina.

 

Cibertires

 

El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” podrà quan ho considere oportú emprar cibertires en la Web amb la finalitat de promoció dels servicis/esdeveniments celebrats pel mateix.

 

Responsabilitats i garanties del “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan D' Alacant”

 

La pàgina http://www.santjoandalacant.s'és un lloc de trobada. És a dir, és un lloc Web que actua com a punt de reunió entre el “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” i els usuaris interessats en l'obtenció de qualsevol tipus d'informació facilitada pel mateix, tenint estos la possibilitat de contactar amb l'Ajuntament.
El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” garantix la veracitat, la qualitat, seguretat i legalitat de la informació exposada en la Web.

Les dades exposades en el lloc http://www.santjoandalacant.és per part del “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” no tenen caràcter contractual en el sentit que no s'oferix la possibilitat als usuaris de contractar Servicis on-line. El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” es compromet a respectar la naturalesa de les dades, excepte error tipogràfic, adequant-los a la LSSICE i les Lleis Contractuals vigents.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

La pàgina i els continguts que alberga estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina, sense la amb l'autorització prèvia del titular dels corresponents drets o es troba legalment permés. L'accés a la pàgina no pressuposa l'adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

 

Responsabilitat pel funcionament de la pàgina

 

El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la pàgina en els SERVICIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.
El lloc Web http://www.santjoandalacant.es conté enllaços a altres llocs Web que poden resultar d'interés per als usuaris. El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” no assumix cap responsabilitat sobre eixos enllaços, no podent-se garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'usuari accedix davall la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regisquen en els mateixos.

El “Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant” no es fa responsable pels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament de la pàgina.

 

Terminació i Modificació

 

L'excel·lentíssim ajuntament de Sant Joan d´Alacant es reserva el dret a canviar els seus servicis en qualsevol moment, i sense avís previ als usuaris. Així mateix, podrà donar per finalitzats tals servicis quan l'ajuntament així ho veja oportú.
Així mateix, la informació, la presentació i els servicis que oferix este Lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant sense que estiga obligada a comunicar-ho als usuaris.

 

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

Les presents Condicions Generals d'Ús es regixen per les Lleis espanyoles.

Qualsevol disputa en relació amb la present Web se solucionarà davant de la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d'Alacant.