OBERTURES: Emprenedors "EMPRÈN EN 3"

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració amb els Ministeris de Presidència, d'Indústria, Energia i Turisme i d'Economia i Competitivitat i en coordinació amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha desenvolupat un projecte de simplificació administrativa, aprovat pel Consell de Ministres de 24 de maig de 2013, denominat «Emprèn en 3» per a les Entitats Locals que desitgen adherir-se al mateix.

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant s'ha adherit a aquest projecte amb la finalitat de facilitar i agilitar la tasca al ciutadà emprenedor, així doncs, els ciutadans que ho desitgen podran crear empreses a través d'internet ( mitjançant el sistema CIRCE), així com agilitar determinats tràmits directament amb les Entitats Locals, mitjançant la presentació electrònica de declaracions i comunicacions prèvies.

Per açò facilitem informació sobre el projecte i el que és, així com els enllaços per a accedir a la plataforma i les taxes i tributs d'aquest municipi relacionats amb la Declaració Responsable de la Llei 12/2012.

  1. Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres. ( Descargar )
  2. Taxa Prestació de Serveis Urbanístics. ( Descarregar )
  3. Taxa per utilització Privativa i Aprofitaments Especials del Domini Públic. ( Descarregar )
  4. Taxa Obertura d'Establiments ( Descarregar )