Valencià

Un dels sectors més afectats per la pandèmia i mesures adoptades per les autoritats és el de l'hostaleria, turisme i oci. L'objecte és donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la COVID-19 , per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors. 

Aquestes subvencions es concediran de manera directa.de conformitat amb el *art.168.C de la Llei 1/2015/ de 6 de febrer de la Generalitat

BENEFICIARIS I REQUISITS

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

1.Les empreses i persones autònomes que a data de publicació d'aquest decret disposen almenys d'un compte de cotització amb persones treballadores en alta.

2.Persones autònomes que desenvolupen la seua activitat,  classificada amb els CNAE de l'annex, en la Comunitat Valenciana 

No podran accedir a les ajudes que concórrega en alguna de les prohibicions dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 28/2003 general de Subvencions. No obstant això, s'exonera  als beneficiaris l'obligació d'estar al corrent de  les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social

QUANTIA DE LES AJUDES:

Per a les persones o entitats beneficiàries a què fa referència la lletra a) de l'article 3.1,

a) la quantia de l'ajuda ascendirà, per cada persona que a la data de publicació d'aquest decret figure d'alta amb contracte laboral en els codis de comptes de cotització de la Comunitat Valenciana i sempre que estiguen vinculades a algun dels *CNAE relacionats en l'annex, amb el límit de 12.000,00 euros per codi de compte de cotització, a 600,00 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300,00 euros en el cas de contractes a jornada parcial.

b) Per a les beneficiàries a què fa referència la   3.1 b l'ajuda ascendirà a 600,00 euros.

DATES DE SOL·LICITUD:  Des de les 09.00 hores del 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer

La presentació de sol·licituds es realitzarà en dos terminis :

Tràmit 1: Sol·licitud de data i  franja horària per a sol·licitar sol·licitud .

Tràmit 2: Presentació de sol·licitud

Recordeu que si la Subvenció la sol·licita un gestor haurà d'anar acompanyada d'una autorització prèvia a través del registre de representant .

En l'enllaç que apareix en la part inferior i que estarà activat a partir del dia 4 de febrer

http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

o

https://cutt.ly/ekaSW1j