Concejalía
Valencià

L'objecte de les presents bases és compensar l'impacte econòmic patit pels sectors més afectats per la pandèmia, tot això a l'empara del que s'estableix en el Decret llei 1/2021, de 17 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. Les presents ajudes van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat en el municipi de Sant Joan d'Alacant i pertanguen a algun dels sectors establits en l'annex I d'aquesta convocatòria. Tot això, en concordança amb el que s'estableix en el Decret llei 1/2021 esmentat.

Les quanties de l'ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia la corresponent justificació, seran les següents:
a. Una quantitat de fins a 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
b. Una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms.
Podran ser beneficiàries les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superen els deu empleats, que exercisquen la seua activitat en el municipi de Sant Joan d'Alacant i tinga el seu domicili fiscal a Sant Joan d'Alacant, i que la mateixa es corresponga, en concordança amb el que s'estableix en l'esmentat Decret llei 1/2021 i que s'integren en els *CNAE de les activitats que se subvencionen.

BASES: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/03/23_55/2021_003403.pdf

CONVOCATÒRIA:http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/04/08_65/2021_004209.pdf