IMAGEN
Concejalía
Valencià

Des de la Regidoria delegada de Comerç amb la finalitat de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives respecte a l'elaboració i aprovació d'una ordenança que regule l'estacionament rotatori en el pàrquing que envolta el mercat municipal s'ha obert un termini de 15 dies naturals posteriors a la publicació d'aquest anunci per a presentar les propostes a través de la Seu Electrònica (mitjançant una instància general) o de manera presencial, a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament (Plaza de L’*Església,2) en horari de 9.00 a 14.00 de conformitat amb el que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre.

 

1.- Problemes que es pretenen solucionar:

Donada la cèntrica ubicació del mercat municipal, els diversos comerços i serveis de la zona i el fàcil accés a les places d'aparcament amb què compta el mercat municipal són un reclam per a qualsevol usuari de la via publica que pretenga estacionar en horari d'obertura del mercat en règim rotatori per als usuaris del mateix amb una hora gratuïta propiciant així una millora del servei del mercat.

 

2.- Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

Els Mercats Municipals són elements de gran rellevància tant des del punt de vista social, cultural com des de l'econòmic, garantint un subministrament comptant de productes peribles i de primera necessitat fins i tot en situacions com les presents de pandèmia mundial, així com un manteniment de l'activitat de productors locals.

Els canvis en els models i hàbits de consum dels últims temps fan perillar la seua viabilitat comercial en molts casos, necessitant una actualització del model tradicional seguit fins hui que permeta millorar el seu atractiu comercial i la seua continuïtat en el temps.

Les necessitats del nostre mercat municipal quant a les zones d'aparcament obliguen a millorar els fluxos de l'aparcament dins del recinte els dies que no hi ha mercat ambulant, facilitant la rotació de vehicles i compradors, situació que ara mateix no es dona i limita la competitivitat del comerç situat en el recinte municipal tant com la dels comerços dels carrers limítrofs.

La fórmula plantejada des de la regidoria suposa una regulació de l'aparcament mitjançant una ordenança de funcionament i fiscal que regule, amb implementació de sistema d'accés i control d'estacionaments mecànics, l'ús i la rotació de l'aparcament en aquest, estimulant i facilitant les compres en la zona.

 

3.- Objectius de la norma.

L'objectiu de l'ordenança que es pretén aprovar és regular l'estacionament rotatori de les places d'aparcament existents en el mercat municipal com a funcionament i establiment de preu públic corresponent.

 

4.- Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta perquè, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referencia.

 

Regidoria Delegada de Comerç

 

 

Document signat electrònicament (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).