Concejalía
Valencià

Recordem que en virtut del que s'estableix en les disposicions invocades, per a la determinació de les festes laborals de l'any 2021, el Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la Comunitat Valenciana, afavorint, així mateix, que el gaudi d'aquestes festes no supose un perjudici per a l'activitat econòmica sinó, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l'ocupació.

S'estableix com a dia festiu el 24 de juny (Sant Joan), d'acord amb la Resolució de les Corts número 142/IX, referida a la declaració com a festivitat autonòmica de les Fogueres de Sant Joan, aprovada per la Comissió de Coordinació, organització i Règim de les Institucions de la Generalitat el 22 de febrer de 2016. D'acord amb el que es disposa en el citat article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, aquesta data s'estableix com a festa recuperable. Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les dotze festes laborals en l'àmbit de la Comunitat. Aquest calendari es completarà per les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, a les quals correspon determinar fins a dues festes de caràcter local.

Documentos