imagen noticia
Concejalía
Valencià

ANUNCI

 

ASSUMPTE: CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER A la CONSTRUCCIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS EN EL MARC DEL PLA + ESPORT- REFª: JSC/fps- 4024/2021

'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, mitjançant acord plenari de data 27 d'abril de 2021, va aprovar la Convocatòria i les Bases de concessió d'ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d'Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d'instal·lacions esportives municipals: Pla + Esport 2021, així com les Bases que la regulen (BOP 

Amb data de 17 d'agost de 2021 s'ha publicat en el BOP *núm.155 Resolució de la Convocatòria del Pla d'ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi (*EATIM) de la província d'Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d'instal·lacions esportives municipals: Pla + Esport 2021. El municipi de Sant Joan d'Alacant ha resultat beneficiari en els següents termes.

Activitat objecte de la subvenció: Construcció Pista de Voleibol de platja.

Import total concedit: 48.400€,

Aquesta actuació s'executarà per l'Ajuntament i serà finançada totalment per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

El que es fa públic en el tauler d'edictes i en el portal de transparència d'aquesta entitat, per a general coneixement i en atenció a la Base 10a de la Convocatòria publicada en BOPA núm. 92 de 18 de maig de 2021.

 

A Sant Joan d'Alacant a la data de la signatura electrònica

 

L'ALCALDE

Document signat electrònicament
(Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú)