Valencià

A partir de demà dia 6 d’octubre i fins al 27 d’octubre, tots dos inclosos, les Pimes, Micropimes i autònoms del municipi de Sant Joan d’Alacant podran accedir a les següents convocatòries:

  • CONVOCATÒRIA CAMPANYA BONS AL CONSUM 2021 DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D’ALACANT: Vist l’èxit obtingut en l’anterior campanya, l’objectiu continua sent el de minorar les conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants del municipi i vetlar perquè es produïsca una reactivació de l’economia local al més prompte possible, evitant que l’impacte econòmic i social es prolongue en el temps mitjançant una injecció de liquiditat a la nostra economia local.

 

  • CONVOCATÒRIA D’AJUDES A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D'ALACANT PER A FER FRONT A L’IMPACTE DE LA COVID- 19: L’objecte d’aquesta convocatòria és les normes que regulen la concessió de 2 LÍNIES d’ajudes:

 

  1. LÍNIA 1: Ajudes amb destinació a minorar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Sant Joan d’Alacant, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.
  2. LÍNIA 2: Ajudes amb destinació a minorar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms dels sectors productius en l’àmbit turístic. Línia subvencionada pel Pla Ten de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

     

  • CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DELS COMERÇOS LOCALS I DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE OFERISQUEN SERVEIS PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D'ALACANT PER A FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19: L’objecte de la present convocatòria és contribuir a la digitalització de l’activitat comercial i professional mitjançant la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva entre les sol·licituds que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en les presents bases fins a esgotar el crèdit disponible per a la convocatòria.