Valencià

L'objecte de les presents bases és compensar l'impacte econòmic patit per la crisi sanitària, tot això a l'empara del que s'estableix en el Decret llei 1/2021, de 17 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. Les presents ajudes, amb un finançament de 678.200,2 €, van dirigides a les persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que desenvolupen la seua activitat en el municipi de Sant Joan d'Alacant i NO pertanguen a algun dels sectors establits en l'annex I d'aquesta convocatòria. Tot això, en concordança amb el que s'estableix en el Decret llei 1/2021 esmentat.

Les quanties de l'ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia corresponent justificació, són les següents:

a. Una quantitat de fins a 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
b. Una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms.

Podran ser beneficiàries les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superen els deu empleats, que exercisquen la seua activitat i tinguen domicili fiscal en el municipi de Sant Joan d'Alacant, i que la mateixa es corresponga, en concordança amb el que s'estableix en l'esmentat Decret llei 1/2021 i que s'integren en els *CNAE de les activitats que se subvencionen.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptant com primer el dia de hui 9 de juliol.

Les sol·licituds hauran de presentar-se íntegrament per Seu Electrònica, la mera presentació de sol·licitud d'ajuda en aquesta Convocatòria suposa l'aprovació de les seues Bases

https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0

Documentos