Valencià

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant va acordar, en el ple del dijous 18 de març, aprovar definitivament les bases reguladores per a la concessió de les Ajudes Parèntesis incloses en el Pla Resistir (aprovat mitjançant el Decret llei 1/2021 de 22 de gener del Consell). Després de l'aprovació, no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment durant el període d'informació pública, finalitzat el 16 de març, tal com consta en el certificat emés pel registre general municipal en data de 17 de març.

S'ha aprovat, al seu torn, una modificació del text original a proposta del regidor delegat de Foment Econòmic, el socialista Manel Giner, incorporant el contingut de la nota informativa de la Direcció General d'Administració Local, així com alguns errors materials observats.

La citada nota era relativa al requisit dels beneficiaris d'ajudes de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la seguretat social en les especials circumstàncies derivades de la pandèmia, la qual indicava que "en resposta a una consulta municipal realitzada per un municipi de la Comunitat al Ministeri d'Hisenda aquest va manifestar que "en el marc de les disposicions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb l'article 13.2 de la citada norma, els Ajuntaments tenen a la seua disposició, la possibilitat d'exonerar als potencials beneficiaris del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social, en tant s'estime convenient per la naturalesa de la subvenció, tal com s'ha proposat per a la seua aprovació al Ple".

Les Bases reguladores del procediment s'han enviat a publicar al BOP en el matí de hui, dilluns 22 de març, després de la qual cosa es dictarà el Decret de Convocatòria que es traslladarà a la Base Nacional de Subvencions perquè adquirisca efectivitat i per a la seua posterior publicació també en el BOP. Una vegada complit aquest tràmit s'obrirà un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, transcorregut el qual es contestarà als sol·licitants mitjançant escrit informant-los de la concessió, de la necessitat d'esmena o de la denegació. S'estableix un termini de set dies hàbils per a esmenar o al·legar en cada cas.

Segons declara el regidor, “tots els tràmits s'han de realitzar obligatòriament, segons regula la mateixa Conselleria, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, per la qual cosa caldrà estar atents al Tauler d'anuncis per al procediment d'al·legacions i esmena. Amb aquesta simplificació en la comunicació hem acurtat substantivament els terminis de concessió d'aquestes ajudes”.