NOTA IMPORTANT:  Si vostè desitja realitzar la tramitació a través de la SEU ELECTRÒNICA, haurà de descarregar-se la sol·licitud adjunta en aquesta secció, i posteriorment accedir a la SEU, i realitzar una instància genèrica, i incloure-la, amb la resta de la documentació.

ACCEDIR A la SEU DES D'AQUEST ENLLAÇ: SEU

ESCUDO AYUNTAMIENTO

 

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL CURRICULAR DIRIGIRES A L’ALUMNAT DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, ESCOLARITZAT ALS CENTRES PÚBLICS I AL CENTRE PRIVAT CONCERTAT NTRA. SRA. DEL CARMEN DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D’ALACANT

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 

Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el model d’imprès normalitzat dirigides a l’Excm. Sr. alcalde-president i seran presentades al Registre Electrònic de l’Administració, al Registre General Municipal o per qualsevol dels procediments que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i deuran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 

a) Fotocòpia del DNI/PASSAPORT/NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) del sol·licitant, del cònjuge si escau, dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, així com el DNI de l’alumne/a si disposa d’aquest.

 

b) Fotocòpia del Llibre de Família. Qualsevol altre document que acredite la convivència al domicili familiar d’ascendents o altres membres del nucli familiar.

 

c) Fitxa de Manteniment de Tercers

 

d) Justificants d’ingrés de tots els membres del nucli de convivència majors de 16 anys:

  • declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o si de cas hi manca, certificat de l’I.R.P.F. de l’Agència Tributària. La no presentació de la declaració de l’IRPF per part dels membres de la unitat familiar, els quals estan obligats d’acord amb la legislació vigent, serà motiu d’exclusió de la sol·licitud.
  • Per a aturats/ades: Vida laboral de la Seguretat Social actualitzada i/o Certificació (positiva o negativa) de percepció de qualsevol tipus de prestació (SERVEF-INEM), i Fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

  • Per a pensionistes: Certificat de la pensió percebuda o, si escau, certificat negatiu emés pel I.N.S.S.

  • Per als treballadors/es autònoms: Cotització de l’últim rebut a la Seguretat Social.

 

e) Resolució de la Conselleria de Benestar Social, en el cas de Família Acollidora.

 

f) Títol de Família Monoparental d’acord s’estableix al Decret 179/2013, de 22 de novembre.

 

g) Títol de Família Nombrosa, o carnet en vigor.

 

h) En cas de separació o divorci deurà presentar fotocòpia de la documentació acreditativa en la qual es detalle qui té la custòdia, i del Conveni regulador i import de les pensions alimentària i compensatòria.

 

i) En cas d’orfandat, certificat de defunció dels progenitors emés pel registre civil (per al cas de no trobar-se inscrit al llibre de família).

j) Original o còpia de la qualificació oficial de discapacitat superior al 33% expedida per la Conselleria de Benestar Social, i igualment s’aplicarà la puntuació prevista per cada membre de la unitat familiar que acredite aquesta condició.

 

k) Pel que fa a la violència de gènere, es valoraran aquelles situacions on s’acredite ordre d’allunyament recent (inferior a dos anys).

 

l) Les Conductes additives o ser reclús, s’acreditarà mitjançant certificat del/la director/a del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista, i la puntuació prevista s’aplicarà per cada circumstància concurrent i per cada membre de la unitat familiar (mare i/o pare) respecte al que s’acredite.

 

 

Així mateix, es podrà requerir qualsevol altra documentació, si escau, a criteri del professional avaluador, per a la seua valoració.

 

En cas de sol·licitar ajuda per a 2 o més germans/nes, només cal presentar una única sol·licitud juntament amb la documentació exigida.

 

L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’efectivitat de la matrícula dels alumnes per als quals es sol·licita l’ajuda.

 

Les dades de caràcter personal arreplegades en les sol·licituds seran incorporades a fitxers inscrits al registre de l’AEPD del qual és responsable l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, amb la finalitat de dur a terme la gestió del tràmit sol·licitat. Aquestes dades rebran la protecció exigida per la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades i Caràcter Personal. Els interessats poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, personalment o per carta, adjuntant la fotocòpia del DNI, a la següent direcció: Ajt. Sant Joan d’Alacant, Plaça d’Espanya, s/n. 03550 Sant Joan d’Alacant.

 

 

SOLICITUDES DISPONIBLES EN LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO: www.santjoandalacant.es (Educación)