Per a la prevenció i tractament de l'absentisme escolar dels menors del municipi per mitjà de la intervenció familiar i seguiment dels casos detectats.
Objectiu
Aconseguir que els menors que han començat o estan ja en situacions de necessitat associades a importants conductes antisocials, arriben a una situació d'adaptació psicosocial positiva, tant personalment com en la seua relació amb el context familiar, escolar i social.