Descripció global del programa


Este projecte està emmarcat en el programa de subvencions, en col·laboració amb les corporacions locals destinades a la contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i servicis d'interés general i social d'ocupació públic.
La integració escolar dels alumnes amb necessitats educatives especials, ha suposat canvis en els centres educatius.
L'atenció educativa a la diversitat, als alumnes amb necessitats educatives especials, als alumnes amb altes capacitats, als immigrants, als de risc social, als d'altres cultures, exigixen l'aprofundiment en eixos canvis i noves alternatives.
Això ens porta a pensar en la necessitat sol·licitar un PSICOPEDAGOG, que actue realitzant funcions complementàries a l'àrea psicopedagògica, per a col·laborar amb els professors i alumnes per a fomentar una cultura de respecte a la diversitat, detectar necessitats educatives especials i participar en l'orientació acadèmica.
La línia d'actuació de què parlem es recolzarà, indiscutiblement, en les labors que vénen desenvolupant-se per la Regidoria d'Educació en els col·legis i instituts del municipi; no obstant, entenem que tals tasques han de reforçar-se.
L'esmentat programa d'ORIENTACIÓ I DIAGNÒSTIC EN LA COMUNITAT ESCOLAR, té com a objecte abordar, davall els auspicis de la Regidoria d'Educació, el suport i millora de l'educació en els nostres centres escolars, a través de les funcions i objectius anteriorment descrits.