IMAGEN CONCILIACIÓN

 

Termini per a la presentació de les Sol·licituds per a obtenir plaça en el "Programa de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral", aquestes podran ser presentades  mitjançant la Seu Electrònica i en casos excepcionals de no disposar de mitjans podran dirigir-se per a sol·licitar l'admissió en el Programa de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral al Registre de l'Ajuntament (Plaça de l’Esglèsia), en horari de 9,00 a 14,00 hores, mitjançant cita prèvia cridant als següents telèfons   966 013 170 / 966 013 100::

 

- C.E.I.P. Lo Romero, dies 5, 6, 7, 8, y 9 de juliol de 2021.

- C.E.I.P. Rajoletes, dies 12, 13, 14, 15 y 16 de juliol de 2021.

- C.E.I.P. Cristo de la Paz , dies 19, 20, 21, 22 y 23 de juliol de 2020.

 

Documentació a aportar:

  • Certificats laboral (amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de presentació de la sol·licitud) emés per l'empresa corresponent del pare i de la mare, especificant horari d'entrada i eixida.

         (NOTA: No s'admetran les sol·licituds que no aporten aquest Certificat)

  • En la modalitat de contracte temporal, haurà d'especificar data de finalització del contracte.
  • En la modalitat de torns rotatius s'especificarà l'horari de la jornada laboral, mitjançant el lliurament dels quadrants mensuals.
  • Declaració jurada de les persones que treballen en règim d'autònom/a.
  • En cas de divorci, la sentència o el conveni regulador.
  •  

La realització del servei de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral queda supeditat a les instruccions que en el seu moment publiqui la Conselleria de Sanitat en relació al COVID-19.

La sol·licitud no comporta la garantia de la prestació del servei.

Existeix la possibilitat depenent de les instruccions pertinents de realitzar el servei en una altra ubicació diferent al centre escolar.

 

PER A LA SEUA PRENSENTACIÓ MITJANÇANT LA SEU ELECTRÒNICA, haurà de disposar de certificat digital o DNI-i, (manual de com realitzar el tràmit en la seu):  MANUAL TRAMITACIÓN

 

 

Concejalía