Concejalía
Valencià

Aprovat inicialment la MODIFICACIÓ I TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A MENJADOR ESCOLAR DIRIGIDA A l'ALUMNAT DE 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL Y EDUCACION PRIMÀRIA DELS COL·LEGIS PÚBLICS I DEL COL·LEGI PRIVAT CONCERTAT LA NOSTRA SENYORA DEL CARMEN DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D'ALACANT, per Acord del Ple de data 26 de febrer de 2021, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de 30 Dies hàbils, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè puga ser examinat i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes.

Durant aquest termini que será des del 11 de març fins al 26 d’abril podrà ser examinat per qualsevol interessat/a en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició de els/as interessats/as en la web municipal, en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament .

https://santjoandalacant.sedelectronica.es/

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord d'aprovació de l'esmentada ordenança.

Archivos adjuntos