ORGANIGRAMA DEL PROCEDIMENT

El servei d'Educació atendrà tota petició de plaça escolar, informant dels centres amb disponibilitat de vacants segons la relació facilitada per Conselleria d'Educació i atés l'article 57.1 de l'Ordre 7/2016: "L'alumnat que requerisca ser escolaritzat amb posterioritat als períodes d'admissió, acudirà a la comissió d'escolarització corresponent, a la direcció territorial o on aquesta determine, que li posarà de manifest tots els centres que compten amb vacants, perquè trie en quin d'ells desitja ser matriculat".

El període extraordinari d'escolarització comprén des de l'inici del curs escolar al setembre fins a la seua finalització.

A l'efecte de l'elecció de centre educatiu on matricular a l'alumnat, el Servei d'Educació informa sobre els centres docents amb fons públics que disposen de places vacants en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

En cas de no comptar amb vacants en el nivell sol·licitat s'actuarà sobre la base de les directrius que la Conselleria d'Educació i la Comissió d'Escolarització establisca.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR:

  • Sol·licitud: d'Infantil, Primària o Secundària, (ANNEX III) i Sol·licitud de Batxiller (ANNEX IV). Tots dos annexos els trobarà Adjunts en l'apartat de documents. Haurà de descarregar-los en el seu ordinador i emplenar-los degudament, si la tramitació la farà presencial, haurà d'imprimir-los i portar-los amb la resta de documentació que se sol·licita per a poder realitzar la tramitació sense ells, no podrà realitzar-la, ja que la seua presentació és obligatòria.
  • Fotocòpies de DNI, NIE o passaports de tots dos cònjuges o document equivalent de la mare, pare o tutors legals de l'alumna/alumne.
  • Volant d'Empadronament.
  • Fotocòpia del Llibre de família, passaport o document equivalent on conste la filiació i data de naixement de l'alumna/alumne.
  • Document que acredite l'últim centre educatiu i curs on estava escolaritzat (si escau del sistema educatiu espanyol). Si mai ha estat escolaritzat en el sistema educatiu espanyol s'escolaritzarà per l'edat.

PROCEDIMENT:

Les sol·licituds les tindrà disponibles en:

- Regidoria d'Educació.

- En aquest mateix tràmit en l'apartat documents.

- En la Seu Electrònica, on podrà realitzar la tramitació directament sense necessitat de desplaçar-se a l'ajuntament: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0      

 Apartat:  Catàleg de Tràmits - COMPETÈNCIES I SERVEIS - Educació, Cultura i Esports - Sol·licitud de Matriculació fora de termini.

1.- Una vegada formalitzada la sol·licitud i entregada la documentació sol·licitada, des de la Regidoria d'Educació i prèvia comprovació de les vacants oferides en els diferents Centres Escolars del municipi, s'assigna plaça escolar, (preferentment el de primera opció dels pares).

2.- Una vegada assignada la plaça escolar, se li mana la sol·licitud presentada per la família per seu electrònica al centre corresponent, i s'informa la família del dia i hora per a formalitzar la matrícula.

3.- En cas que no existisquen vacants i els centres escolars no oferisquen plaça, es convocarà comissió d'escolarització amb la presència dels inspectors corresponents a cada etapa educativa (primària, secundària), on s'assignarà centre escolar per a la plaça o places sol·licitades.