• Ordenança Fiscal Reguladora Preu Públic Escoles Esportives Municipals 
  • Ordenança Fiscal Reguladora Preu Públic per Utilització d'Instal.lacions Esportives