CARTEL

ROGRAMA D'INCENTIUS A  LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014/2020  ECOVID 2021

Per resolució de 5 de juliol de 2021 del director general de LABORA , ServicioValenciano d'Ocupació i Formació a través del programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana per al període 2014/2020, el període d'elegibilitat del qual s'estén fins a 31/12/2023, inclou un nou eix prioritari denominat *REACT-UE, sent un dels seus objectius essencials el d'incrementar l'ocupabilitat de persones desocupades.

Subvenció obtinguda:200.532,84.-€

Contractacions ECOVID "AVALEM EXPERIÈNCIA": 8

Duració de contractes: 29 de desembre de 2021 a 28 de desembre de 2022

Tipus de contracte i jornada: Temporal jornada completa.

OCUPACIONS CONTRACTADES I FUNCIONS.

1. ORIENTADORA ESCOLAR. Llicenciada en Psicologia.

Funcions: aplicació de proves diagnòstiques i psicològiques, detecció de dificultats d'aprenentatge, elaboració i difusió de materials, orientació educativa, assessorament al professorat en procediment d'alumnes amb dificultats i escola de pares.

2. ASSESSORA JURÍDICA SERVEIS SOCIALS.Llicenciada en Dret

Funcions: Prestar assessorament jurídic en l'àmbit de Serveis Socials.

3.CRIMINÒLOGA

Funcions:les pròpies del lloc i les que li assignen en la policia local.

4. TÈCNIC ADMINISTRATIU. Tècnic Superior en Gestió Administrativa.

Funcions: gestió administrativa del dia a dia,recepció material d'oficina, ordenació i arxiu de documentació, atenció telefònica,
informes ...

5. ECONOMISTA

Funcions: Suport en les tasques pròpies de l'àrea d'Intervenció, control de despeses, ingressos i pagaments, així com qualsevol altra que es puga derivar de les
anteriorment citades.

6. INFORMÀTIC

Funcions: Tasques de manteniment informàtic, anàlisi de dades i tractament de la informació.

7. EDUCADOR AMBIENTAL

Funcions: sensibilització mig-ambiental a través de diverses activitats dirigides a xiquets i adults i altres funcions derivades de l'execució d'aquestes
activitats.


8. PSICÒLEG

Funcions:Suport als diferents programes que es duen a terme en l'àrea de Serveis Socials (Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància,Intervenció Familiar)

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es
la Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queuafse/index.html