CARTEL

PROGRAMA D'INCENTIUS  A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014/2020 EMPUJU 2021

Per resolució de 14 de juliol de 2021 del director general de LABORA , ServicioValenciano d'Ocupació i Formació  a través de el programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana per al període 2014/2020, el període d'elegibilitat del qual s'estén fins a 31/12/2023, inclou un nou eix prioritari denominat REACT-UE, sent un dels seus objectius essencials el d'incrementar l'ocupabilitat de persones joves. 

Subvenció obtinguda:261.942,96.-€

Contractacions EMCUJU: 14

Duració de contractes: 29 de desembre de 2021 a 28 de desembre de 2022

Tipus de contracte i jornada: Temporal  jornada completa.

OCUPACIONS CONTRACTADES I FUNCIONS.

1. ORIENTADORA ESCOLAR. Llicenciada en Psicologia.

Funcions: aplicació de proves diagnòstiques i psicològiques, detecció de dificultats d'aprenentatge, elaboració i difusió de materials, orientació educativa, assessorament al professorat en procediment d'alumnes amb dificultats i escola de pares.

2. TÈCNIC EN TURISME.Graduat en Turisme.

Funcions: planificar activitats turístiques i festeres del municipi, control i actualització de la web municipal de turisme, participar en el desenvolupament dels esdeveniments encaminats a promocionar el municipi i qualsevol altra activitat que la Regidoria li encomane.

3. SERVEI  Al CIUTADÀ.  4 POSATS 

Funcions: Desenvolupament a peu de carrer de labors de reconeixement i posterior comunicació d'incidències amb el mobiliari urbà, estat dels carrers i infraestructures municipals. Atenció al ciutadà/a en els seus requeriments d'ajuda o informació ,informació institucional a la ciutadania i comerços, incloent repartiments de publicitat, col·locació de cartelería, i retirada de la caducada en opis, panells de Expressió Lliure i la possibilitat de realització de consultes, enquestes o recollida de dades, comunicació amb policia local de qualsevol incident rellevant,retirada de  publicitat no autoritzada de fanals, pals i altre mobiliari urbà, recollida de dubtes,suggeriments o qüestions plantejades per la ciutadania.

4.   AUXILIARS ADMINISTRATIUS. Tècnic Mitjà en Gestió Administrativa. 4 POSATS

Funcions:  gestió administrativa del dia a dia,recepció material d'oficina, ordenació i arxiu de documentació, atenció telefònica,
informes ... POLICIA, BRIGADA MUNICIPAL, TERCERA EDAT I MEDI AMBIENT

5. 2 OFICIALS D'OBRA DE PALETA I 1 PEÓ

Funcions: atendre les necessitats i incidències que supose la realització de tasques en la via pública (reparacions de voreres, col·locació de noves dotacions en parcs i jardins,col·locació de mobiliari urbà, control de materials, col·locació de mobiliari urbà..

6 PEÓ DE JARDINERIA

Funcions: treballs de desbrossament, manteniment, neteja i adequació de parcs i jardins

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es 
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social):  http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queuafse/index.html