IMAGEN
Concejalía
Valencià

CERTIFICAT D'ACORD DE PLE:

 

APROVACIÓ ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI PELS SERVEIS D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM

S'acorda sotmetre aquest text de l'Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial d'Alacant i tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament pel termini de 30 dies perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació; de no presentar-se cap en tal termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de nou Acord plenari.


Simultàniament es publicarà el text de l'Ordenança en la web municipal.