El Ple d'esta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2011, va adoptar el següent acord:

3.5. MOCIÓ CONJUNTA SOBRE PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL. INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA

INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA

Ratificada per unanimitat

ANTECEDENT

Únic: 24 de febrer de 2011: Per part de Consuelo Ferrándiz Bou (Regidora Delegada d'Igualtat) es presenta abans de la sessió ( RE 2657) moció sobre el Pla d'Igualtat amb el text següent:

"REGIDORIA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT"

Consuelo Ferrándiz Bou, al Ple Municipal, eleva la següent,

MOCIÓ.

1. PREÀMBUL

L'equip de govern Municipal va adoptar el passat exercici d'acord a la inclusió del Projecte per a l'elaboració i implementació del Pla d'Igualtat Municipal com a objectiu emmarcat dins de la programació de la Regidoria d'Igualtat, en les accions de Foment de l'ocupació i la sostenibilitat local engegades pel Govern d'Espanya.

A tals finalitats i durant un període de vuit mesos s'ha estat treballant per a la confecció i redacció d'este Pla.

Com a resultat d'este treball s'ha elaborat un document dotat de sustantivitat pròpia, adequat al marc i les característiques del teixit social del Municipi, amb la inclusió en este document d'un catàleg de mesures per a una efectiva aplicació del principi d'igualtat d'una manera real en el nostre poble.

2.- JUSTIFICACIÓ DEL DOCUMENT QUE ES PRESENTA

El primer que ha de subratllar-se és que la finalitat del Pla d'Igualtat té una clara empara constitucional, ja que tot el que en ell es definix està en la línia amb el principi d'igualtat de l'article 14 de la C.I. i també amb el mandat els poders públics d'una acció efectiva per a aconseguir esta igualtat que es conté en l'article 9.2 del mateix text constitucional.

Al costat del que antecedix, ha de posar-se de manifest, el següent: que la majoria de les mesures, al marge de la seua significació de mera directriu i no de decisió directament aplicable, la qual cosa exterioritzaran quan es porten a la pràctica, seran solucions d'organització administrativa.

La nostra societat, en constant evolució seguix sent afavorida per la igualtat des d'un punt de vista merament formal, sense produir-se moltes vegades una igualtat real. Per açò les diferències entre ciutadans de diferents gèneres seguixen estant latents.

El Pla que ara es presenta pot ser el primer pas per a aconseguir instruments d'actuació que a més de combatre situacions discriminatòries encara subsistents en tots els estrats socials, servisca per a promoure d'acord amb la millor normativa europea, la realització efectiva del principi d'igualtat a Sant Joan d'Alacant.

3.- OBJECTIUS.

Amb la redacció d'este I Pla d'Igualtat d'Oportunitat entre Dones i Homes de Sant Joan d'Alacant s'ha pretés donar eixe impuls polític necessari a les polítiques d'igualtat dirigides a dones i homes, reordenant i donant-los proximitat al conjunt de drets socials que s'articulen dins de l'Estat de Benestar del que totes i tots gaudim i que garantixen que siguem tractats en tot moment com a membres de ple dret d'una societat de ciutadanes i ciutadans iguals en un entorn democràtic modern.

Els avanços normatius als quals hem assistit en els últims anys, no poden refugiar-se únicament en l'àmbit normatiu per a garantir la seua expansiva aplicació a tots els àmbits de la vida social pel que es fan necessaris documents de política pública com el present Pla d'Igualtat, que pretenen aconseguir que esta Igualtat efectiva entre dones i homes tinga la seua implantació transversal en tots els àmbits de la vida de la ciutadania del nostre municipi, atés que solament així, els innegables avanços normatius tindran una adequada projecció i aplicació real en el nostre entorn diari i habitual.

És la Igualtat entre dones i homes un dret dels denominats fonamentals a l'hora de garantir l'exercici dels drets civils, socials i polítics dels individus, adquirint de forma real i efectiva la pertinència a eixe concepte de ciutadania social al com ens referim en tot moment, igual que a l'apoderament de la dona en el municipi, la qual cosa passa per la potenciació dels drets de ciutadania de les dones, millorant de forma apreciable i apercebible per les ciutadanes, la seua situació dins del municipi. Tractament específic mereix el drama de la violència de gènere i de la violència contra la dona.

Administracions, com l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb la ferma decisió d'aportar a la seua entronitze el valor afegit de la proximitat a la ciutadania, introduint en les llars, en els centres de treball i en els carrers, el debat i els llits per a una normalització del concepte d'igualtat, accessible i real, entre sexes.

4.- VALORACIÓ TÈCNICA.

La consecució de la igualtat real i efectiva entre dones i homes és mandat constitucional al qual tots els ajuntaments de l'Estat Espanyol han de donar complida aplicació.

Conseqüència d'esta proximitat a la realitat, els Ajuntaments són, en virtut del principi de subsidiarietat i d'autonomia local, la primera administració amb capacitat real d'incidir en el context quotidià de les dones i homes que componen el municipi, acostant els efectes d'estes polítiques igualitàries a la seua realitat diària.

Una d'estes eines fonamentals és sens dubte el disseny i implementació dels Planes d'Igualtat en els municipis, entenent com a tals a l'instrument de treball de política social i laboral que té per objecte donar una resposta eficaç al greu problema social de la desigualtat entre dones i homes, així com garantir la plena participació de la ciutadania en la vida local.

Per tot l'exposat és la vital urgència i importància l'engegada de documents de política pública com el present Pla d'Igualtat que possibiliten la implementació, la coordinació, el finançament i l'avaluació final dels instruments i mecanismes que la legislació i la proximitat de l'Ajuntament a la ciutadania, possibiliten.

Per tot l'exposat, s'eleva al Ple la proposta d'adopció del següent ACORD:

.- Aprovació del Pla d'Igualtat Municipal,

.- i en conseqüència, que es procedisca a donar la difusió més gran possible al mateix perquè en prengueu coneixement per la ciutadania, i la seua engegada, escometent les accions necessàries a este efecte".

ACORD

Queda aprovat per unanimitat.

Expedisc la present amb l'excepció de l'article 206 del RD 2568/1986 de 28 de novembre respecte a la reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent.

Sant Joan d'Alacant, 16 de març de 2011.

EL SECRETARI.