En moments de crisis com l'actual, reforçar les estructures de l'Estat del Benestar és una tasca indispensable a emprendre per totes les administracions amb capacitat de provocar els canvis necessaris per al seu constant ajust.


Sabut és que les funcions bàsiques de l'Estat del Benestar són donar seguretat econòmica i social a les persones, desenvolupar polítiques per a eliminar la pobresa i reduir les desigualtats de tot tipus i origen i és precisament en aquests tres àmbits en els quals el present document actua de forma multidisciplinària per a donar compliment als tres eixos que s'han establit com a fonament de tot el Pla d'Igualtat: transversalitat de les polítiques i accions en un entorn coordinat i dinàmic, apoderament de les dones i millora dels drets de ciutadania.


Per tot açò, el passat 24 de febrer de 2011, el municipi de Sant Joan d'Alacant va aprovar en Sessió Plenària per unanimitat de totes les forces polítiques representades en el Consistori, el document I PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A DONES I HOMES DE SANT JOAN D'ALACANT [2011-2013], que en la pràctica ve a suposar una ferma declaració d'intencions i un fort compromís institucional que persegueix com a objectiu, aconseguir un canvi cultural profund en el municipi a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes, convertint-se en un importantíssim document de política pública municipal, sent el primer en la seua categoria que s'aprova en el nostre municipi i un dels primers a aprovar-se en la Comarca de l'Alacantí.


Els treballs van ser desenvolupats amb càrrec als pressupostos de l'II Pla I del Govern d'Espanya entre, els dies del 4 de març a 30 de desembre de 2010, començant amb un estudi del municipi i les seues circumstàncies soci demogràfiques, fruit de l'anàlisi del qual i diagnosi, s'han dissenyat un total de tres eixos d'actuació, vuit objectius generals, quaranta-vuit objectius específics i un total de cent cinquanta-quatre accions.


Han sigut consultats per a la seua elaboració un total de 42 plans d'igualtat i guies d'elaboració, 16 guies i estudis sobre llenguatge no sexista, s'han sol·licitat informes i estudis a sis institucions públiques, s'han confeccionat més 80 gràfiques i diagrames, 65 taules d'elaboració pròpia, s'han consultat un total de 220 pàgines web especialitzades i s'han enviat quasi tres-centes comunicacions personalitzades a través de la Regidoría de Participació Ciutadana fruit de les quals s'han rebut interessantíssimes aportacions que s'han tingut en compte en el moment del disseny i la redacció.


El Pla d'Igualtat comença ara la seua marxa i necessita de la participació, implicació i acceptació de totes i tots els habitants de Sant Joan d'Alacant doncs és amb l'objectiu de millorar la vida de la ciutadania que s'ha realitzat. Est és el nostre Pla d'Igualtat que a partir d'ara ha de transformar-se en els assoliments de tot un poble a favor de la igualtat entre les seues veïnes i veïns.