Concejalía
Valencià

La Finca Palmeretes i l'Ermita del mateix nom figuren des de fa anys en el Catàleg Municipal com a béns protegits del municipi, però la veritat és que la degradació i la falta de manteniment havien convertit el lloc en focus d'insalubritat i risc potencial per a les finques confrontants en cas de propagació d'un incendi.

La propietat i per tant la responsabilitat de conservació i manteniment correspon a LIBERBANK S.A. com estableix la Llei Urbanística Valenciana que regula l'obligació legal conservativa del propietari. Els actes vandàlics que es vénen repetint havien originat la degradació de l'entorn, així com l'espoli de la finca, la qual cosa unit a l'absència total de cura per part del propietari amenaçaven amb abocar a aquest ben patrimonial de Sant Joan a la desaparició.

Des de l'any 2012 l'Ajuntament venia advertint a l'empresa propietària perquè complira amb les obligacions que per llei li corresponen envers el patrimoni històric. Al no haver-se obtingut resposta, ni haver-se constatat actuacions en la línia del que estableix la legislació vigent en matèria de béns patrimonials, una vegada conclòs el termini que marca la llei és l'Ajuntament el que ha hagut d'intervenir, amb el propòsit de frenar la deterioració i abandó de la finca.

Les labors han anat encaminades a treballs que pretenen garantir les condicions de seguretat, salubritat, ornato públic i decore, consistents en l'esbrosse i neteja de les parcel·les, així com la reparació dels closos i murs, a més del cegamiento de les portes d'accés i els aljubs. L'import total de les actuacions ascendeix a 9.260,60€ que en tractar-se d'una execució subsidiària haurà d'assumir l'empresa propietària.

Així mateix des de l'Ajuntament s'indica que amb independència dels treballs realitzats, es va a instar al propietari perquè aporte un informe emès per tècnic especialista referent a l'estat dels immobles catalogats. La utilitat d'aquest informe és fonamental ja que segons assenyala el regidor de Patrimoni, David Aracil, "açò pot permetre l'execució d'obres addicionals a les ja realitzades, per a garantir el manteniment i conservació de la Finca i l'Ermita".