LOGO PLA PMUS

“PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE”

 

 1. Introducció

La mobilitat urbana sostenible és, hui més que mai, una de les principals preocupacions a les quals s'enfronten les ciutats. Segons l'Organització de les Nacions Unides (ONU), les ciutats només ocupen el 2% de la superfície terrestre, encara que més de la meitat de la població mundial viu en elles. El nombre de persones que habiten als nuclis urbans continua creixent diàriament i això els obliga a marcar la mobilitat sostenible com un dels reptes principals que han d'assumir.

La dificultat consisteix a equilibrar la creixent demanda de mobilitat motoritzada, responsable en gran part del desenvolupament econòmic local, amb una necessitat cada vegada major de recuperar l'espai urbà segur i saludable per a la ciutadania, dotant-lo d'una qualitat mediambiental adequada que permeta el creixement individual, social i cultural de tota la població.

La irrupció de noves tecnologies de la mobilitat, com són les motoritzacions netes dels vehicles particulars i transport públic (híbrides, elèctriques, etc.), l'ús de fonts d'energia renovable (fotovoltaica, solar, etc.) i les noves tipologies vehicles de mobilitat personal (VMP) com la bicicleta elèctrica, patinet elèctric, segways, etc., permeten mirar el futur amb eines millorades per planificar la mobilitat urbana sostenible.

 


 

 ¿Qué es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)?

“Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és un conjunt d'actuacions l'objectiu de les quals és implantar formes de desplaçament més sostenibles en l'espai urbà (caminar, pedalar o utilitzar el transport públic) reduint el consum energètic i les emissions contaminants, aconseguint al mateix temps garantir la qualitat de vida de la ciutadania, aconseguir la cohesió social i el desenvolupament econòmic”.

El PMUS part d'un diagnòstic sobre l'actual model de mobilitat de les persones i les mercaderies, establint quines són les conseqüències de caràcter social, econòmic i mediambiental d'aquest model i quines són les necessitats de mobilitat de la població. A partir d'ací s'estableixen les estratègies i línies d'actuació de les polítiques municipals per aconseguir una mobilitat més sostenible.

En definitiva, un PMUS serveix per a planificar una mobilitat més eficient i una ciutat més atractiva per a viure, amb una major qualitat de vida en general.

 

Què es pot aconseguir amb PMUS?

 • Dissenyar un repartiment modal més equilibrat, en el qual totes les maneres de transport exercisquen un paper òptim per al desplaçament eficient de la ciutadania.

 • Promoure una gestió intel·ligent i ordenada del trànsit i l'estacionament.

 • Millorar l'eficiència de la xarxa de servei de transport públic, interconnectada i competitiva.

 • Mantindre i millorar la xarxa per als vianants existent, estenent les connexions entre barris.

 • Facilitar l'ús normal de la bicicleta com a manera de transport quotidià i habitual de la població.

 

Elaboració del PMUS de l'any 2011.

Durant els anys 2010 i 2011, l'ajuntament de Sant Joan d'Alacant va elaborar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquest document no va ser finalment aprovat pel ple de l'ajuntament, però ací (enllaç) es pot consultar la versió definitiva d'aquest treball. Malgrat no comptar amb l'aprovació oficial aquest document ha sigut utilitzat pels serveis tècnics per a consultar les actuacions a desenvolupar sobre la ciutat en aquesta dècada.

https://drive.google.com/drive/folders/1pCvmIyayDq2wWP_HLNEUNbq2yh3EnAaE

 


 

 Objectius, abast i proposta del PMUS 2020.

Per a satisfer les necessitats de mobilitat i accessibilitat del municipi de Sant Joan d'Alacant, afavorint la cohesió social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient, i impulsant una ciutat més saludable, sostenible i igualitària, s'estableixen els següents objectius generals:

 • Disminució de l'ús del vehicle privat, i dels corresponents nivells de trànsit, congestió i sinistralitat.

 • Regulació, ordenació i control d'accessos i estacionament.

 • Reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica i soroll, amb la consegüent millora de salut dels habitants.

 • Disminució del consum d'energies no renovables, impulsant altres alternatives més netes i eficients.

 • Desenvolupament, ordenació i millora de les diferents maneres de transport.

 • Impuls de la mobilitat a peu i amb bicicleta, mitjançant la construcció i/o reserva d'espais, i la supressió de barreres arquitectòniques per al vianant i la bici, en un entorn adequat i segur per als usuaris.

 • Foment de la intermodalitat.

 • Optimització dels temps de viatge.

 • Creació, millora, ampliació i desenvolupament d'espais per als vianants, que resulten atractius i confortables.

 • Increment de la seguretat viària als carrers del municipi.

 • Integració de la mobilitat en les polítiques urbanístiques.

 • Millora de les condicions d'accessibilitat universal.

 • Priorització del trànsit de persones amb mobilitat reduïda (fins i tot l'aparcament dels seus vehicles), així com el de col·lectius vulnerables (majors, xiquets i xiquetes, etc.).

 • Implantació de la mobilitat sota el concepte de perspectiva de gènere.

 • Regulació de les activitats de càrrega, descàrrega i repartiment de mercaderies.

 • Gestió de la mobilitat, especialment al voltant dels principals punts d'atracció o generació de viatges: centres educatius, comerços, centre de salut, poliesportiu, etc.

 • Millora del nivell de qualitat de vida de la ciutadania de la localitat.

 

El PMUS de Sant Joan d'Alacant permetrà, per tant, la consideració conjunta, integrada i programada en el temps, de totes les actuacions, orientades a l'optimització de les maneres de desplaçament, establint prioritats i principis d'acció. Un aspecte fonamental per al correcte desenvolupament d'aquell serà la determinació dels diferents horitzons temporals previstos a curt, mitjà i llarg termini.

El Pla serà un document viu, que podrà modificar-se al llarg del temps, per a adaptar-se a les necessitats canviants de la mobilitat urbana, amb criteris de millora contínua, avaluant-se cada situació i tenint en compte els possibles canvis respecte al context territorial, social i econòmic.

 

 


 

 

Participació

L'elaboració del PMUS preveu un Pla de Participació Ciutadana que busca recollir les percepcions de la ciutadania i les seues necessitats en matèria de mobilitat, i aconseguir la major implicació de totes les persones en el projecte. Consistirà en la realització de les següents activitats:

 • Mantindre reunions tècniques i sectorials amb agents de diferents departaments municipals i organitzacions amb competències en matèria de mobilitat i accessibilitat.

 • Realitzar entrevistes amb col·lectius ciutadans (associacions, comerciants, empresaris, etc.).

 • Programar tallers de treball en els quals puguen estar representats tots els grups d'opinió.

 • Campanya d'enquestes i recollida de percepcions ciutadanes.

 • Establir un enllaç en la pàgina Web de l'Ajuntament que permeta consultar la documentació relativa al PMUS, participar en les enquestes o aportar suggeriments i comentaris.

Annex d’Activitats de Participació (Enllaç al Document)

Enquesta personal: https://rb.gy/6je9yr

 


 

Esborranys de Documents Elaborats:

 

Document 1 “Recopilació de la Informació i Treball de Camp” (Enllaç al Document)

Document 2 “Diagnòstic” (Enllaç al Document)

Document 3 “Pla d'Acció”

Document 4 “Programació temporal i Pressupost”

Document 5 “Model de Gestió i Seguiment”: