imagen
Valencià

El ple del Ayto de Sant Joan d'Alacant, ha aprovat en Sessió celebrada el dia 16 de Juliol , del Reglament que regulara el funcionament de l'Oficina d'Atenció ciutadana i que té com a principal finalitat la millora en el procés d'atenció a la ciutadania i les mesures necessàries per a la simplificació  de la gestió a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, englobant el conjunt d'activitats i mitjans que l'Administració municipal posa a la disposició de la ciutadania per a l'exercici dels seus drets, el compliment de les seues obligacions i l'accés als serveis públics. Després d'aquesta aprovació, i en període d'exposició pública, la ciutadania encara podrà fer aportacions al referit text.

Així doncs el present reglament amb caràcter general, quant als principis reguladors de l'actuació administrativa serà aplicable a tots els òrgans i serveis del nostre Ayto, però especialment i del seu contingut així es desprén a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana.

 

En aquest sentit els principis que orientaran l'actuació de la OAC, seran:

 

1.- Realització d'un servei centralitzat d'orientació a la ciutadania.

 

2.- Agilitat i accessibilitat en la prestació dels serveis administratius.

 

3.- Veracitat de la informació subministrada.

 

4.- Professionalitat i formació continuada del personal de la *OAC, per a una prestació de qualitat en el seu servei.

5.- Receptivitat a les demandes i suggeriments de la ciutadania.

 

Les principals funcions de l'Oficina d'Atenció ciutadana serán:

 

1. L'Oficina d'Atenció Ciutadana és la unitat administrativa encarregada de la coordinació de l'atenció a la ciutadania a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Aquesta unitat està adscrita a l'Àrea de Secretaria General.

 

2. Les funcions de l'Oficina d'Atenció Ciutadana són:

a) Difondre la informació integrant del Sistema d'Informació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

b) Orientar i assessorar la ciutadania en relació a les demandes que formule

c) Ajudar a les persones en l'emplenament d'impresos

d) Rebre i tramitar les queixes i suggeriments relatius als serveis prestats per l'Ajuntament, vetlant per la seua adequada resposta, incloent les tramitades a través del Síndic de Greuges o el Defensor del Poble

e) Tramitar i resoldre aquelles qüestions la urgència o la simplicitat de les quals permeten una resposta inmediata

f) Canalitzar, si així s'estableix, les cites que els/as ciutadans/as puguen sol·licitar amb el personal tècnic de les diferents Àrees amb la finalitat de proporcionar-los informació específica i/o particular

g) Facilitar a la persona interessada aquella informació particular relativa a dades de gestió. Per a això, els diferents Serveis de l'Ajuntament facilitaran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana aquesta informació tenint en compte la necessària acreditació per la persona interessada de la seua sol·licitud. Igualment, el personal de l'Oficina, prèvia autorització del/de la ciutadà/a, podrà accedir a la seua Carpeta ciutadana a fi de facilitar-los la major atenció i información

h) Suggerir i proposar les mesures necessàries en el desenvolupament de les normes i criteris generals que faciliten i permeten la millora contínua en la gestió tant del Sistema d'Informació Ciutadana com de les Queixes i Suggeriments a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

i) D'igual forma realitzarà quantes funcions dins de la seua esfera de competències li siguen encomanades, amb vista a aconseguir la millor comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament

3. En la seu de l'Oficina d'Atenció Ciutadana se situarà el Registre General. Per aquest motiu, en les disposicions normatives reguladores de procediments, d'ofici o a instàncies de part, en els quals siga necessària la presentació de documents per part d'interessats, així com en els impresos normalitzats corresponents, haurà d'indicar-se que qualsevol lliurament o recepció dels mateixos podrà fer-se en l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

El regidor de modernització, transparència (àrees que impulsen el projecte) JAVIER SÁNCHEZ (PSOE), va destacar que “, amb la posada en marxa de l'Oficina Municipal d'ATENCIÓ CIUTADANA, es pretén centralitzar la prestació de serveis administratius en un únic punt, amb la consegüent comoditat per a la ciutadania, i aconseguir una major agilitat, celeritat i qualitat en la prestació de la referida funció pública, tant en els serveis dependents de la OMAC, com en els restants”. Així mateix va agrair a la resta de grups municipals, el suport mostrat en el ple a aquest reglament.