IMATGE
Concejalía
Valencià

 

BÀNDOL

 

REGULARITZACIÓ AUTORITZACIONS PER A ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES I/O VIES PÚBLIQUES (GUALS PERMANENTS).

Sr. Jaime Joaquín Albero Gabriel Alcalde acctal de l'Ajuntament de Sant Joan D´Alacant,

 

FAIG SABER

 

 

 

És conegut per tots els conductors la prohibició de circulació de vehicles per les voreres. L'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres per a accedir a garatges i pàrquings és una excepció a aquesta regla, però precisa de la corresponent i preceptiva autorització municipal que es visualitza mitjançant la corresponent placa de gual.

La vigent Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i/o Vies Públiques i de la Reserva de Via Pública per a Aparcament Exclusiu i per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials, de 31 de maig de 2001, disposa:

Article 2n.- OBJECTE:

Constitueix l'objecte de la present ordenança l'aprofitament especial d'un bé de domini públic municipal, per l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, i/o vies públiques, sent necessari, per a això, sol·licitar i obtindre, en el seu cas, la corresponent autorització municipal.

Article 9é. UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

(….)
La utilització de les voreres i vies públiques per a l'entrada i eixida de vehicles, constitueix un ús i aprofitament especial, ja que beneficia, específicament, a particulars interessats i produeix limitacions a l'ús general de les mateixes
                                                                                                                                                    (…)

En el nostre municipi existeixen casos de particulars i empreses que utilitzen les voreres per a accedir amb els vehicles a zones d'aparcament o garatges per la qual cosa és necessari que es compte amb la preceptiva autorització a través d'una placa de gual que facilita l'ajuntament.

I per tot l'exposat,

VINC A DISPOSAR

PRIMER. Donar la màxima difusió perquè, aquells que necessiten regularitzar la seua situació per a disposar del dret d'entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament exclusiu que s'acredita mitjançant la concessió d'una placa de gual, ho sol·liciten a l'ajuntament mitjançant model normalitzat de sol·licitud, la qual es troba a la seua disposició en el Registre General, en la pàgina web municipal (http://www.santjoandalacant.es) i en la seu electrónica.

SEGON. Es comunica a tots els veïns PROPIETARIS d'un garatge utilitzat per a l'entrada i eixida de vehicles, l'obligació d'instal·lar el corresponent gual amb la seua placa identificativa, atorgada per aquest Ajuntament. Tot això per la utilització de la vorera per a l'accés i eixida del respectiu garatge conformement al que es disposa en la “La vigent Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i/o Vies Públiques i de la Reserva de Via Pública per a Aparcament Exclusiu i per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials, de 31 de maig de 2001”.

De no regular-se tal situació pel titular del garatge s'inhabilitarà l'entrada i eixida de vehicles a través de la via pública.

 

El que es fa públic per a general coneixement i compliment.

Sant Joand´Alacant a 26 de juliol de 2021.

L'Alcalde acctal,
 

 

PÁGINA 1-4 DEL TRIPTICO

PÁGINAS 2 Y 3 DEL FOLLETO