IMAGEN
Concejalía
Valencià

EDICTE PUBLICACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERES I/O VIES PÚBLIQUES I DE LA RESERVA DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU I PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES I MATERIALS.

La publicació estarà fins al 30 de maig inclusivament.