IMAGEN
Concejalía
Valencià

MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I/O VIES PUBLIQUES I DE LA RESERVA DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU I PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCANCIAS I MATERIALS. Fase consulta participació ciutadana.

 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. De conformitat amb el que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament (amb un termini de 15 dies a partir de la seua publicació en la web), en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes a solucionar:

La modificació de l'Ordenança la regulació del règim jurídic aplicable a l'aprofitament especial del domini públic municipal mitjançant passos de vehicles, la seua construcció i les característiques de la seua senyalització i dels seus elements accessoris

L'autorització de gual constitueix un aprofitament comú especial de les voreres i de les vies públiques, béns de domini i ús públic local, que permet un ús intensiu per a entrar i eixir vehicles per a activitats privades, amb modificació, en alguns casos, del domini públic per a fer-lo concorde al referit ús.

b) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

Es fa necessària la modificació d'aquesta ordenança per a donar solució als problemes anteriors, i fer que el compliment de la mateixa per part de la ciutadania es normalitze i es participe en el manteniment de la mateixa quan s'utilitza béns o espais de domini públic com a aprofitaments especials.

 

c) Objectius de la norma.

Que es reflectisca en la normativa reguladora mitjançant ordenança del municipi de Sant Joan d´Alacant, de la forma més senzilla possible per a l'enteniment de la ciutadania en general, i actualitzar la mateixa de conformitat amb els canvis i les casuístiques que s'han anat detectant al llarg dels anys, i que amb l'actual regulació no és possible afrontar.

 

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta perquè, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referència.

 

PROJECTE. Tenint en compte les conclusions d'aquesta fase de consulta pública ciutadana, s'elaborarà per la Prefectura del Servei de Serveis i Manteniment un projecte de modificació de l'ordenança.

 

Es podran presentar les propostes, durant els 15 dies posteriors a la publicació d'aquest anunci, a través de la Seu Electrònica (mitjançant una instància general) o de manera presencial a través del Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament (Plaza de L’Església, 2) en horari de 9.00 a 14.00.